Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet diskuterade EU:s strategiska oberoende

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 9.3.2023 15.56 | Publicerad på svenska 9.3.2023 kl. 16.07
Pressmeddelande

Vid sitt möte den 9 mars fastställde statsrådets EU-ministerutskott Finlands ståndpunkter i fråga om arbetet för att stärka EU:s strategiska oberoende, det föregripande inflytandet inför halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen samt Ekofinrådets och eurogruppens möten nästa vecka.

Finland anser det vara viktigt att EU:s strategiska oberoende stärks. Finland anser att unionens strategiska oberoende ska grunda sig på utveckling av EU:s egna styrkor, rättvis konkurrens och deltagande i världsekonomin. Det gäller att se till att de kortsiktiga åtgärderna för att stärka det strategiska oberoendet inte står i strid med åtgärderna för att bygga upp hållbar global konkurrenskraft i Europa. Att stärka EU:s resiliens är ett viktigt led i det strategiska oberoendet och i unionens förmåga att agera självständigt.

Vid stärkandet av det strategiska oberoendet bör man också beakta omvärlden, som förändrats till följd av konkurrens mellan stormakterna och geopolitiska motsättningar. Det handlar dock inte enbart om att reagera på det aktuella läget, utan om att planera och förbereda EU:s verksamhet på lång sikt.

Med strategiskt oberoende avses i allmänhet EU:s förmåga att målmedvetet främja sina värden och intressen, stärka sina partnerskap såväl i närområdena som globalt och minska sina kritiska beroendeförhållanden. Arbetet för att stärka det strategiska oberoendet i unionen har inletts, och det syns starkt inom nästan alla EU:s politiska sektorer och i form av konkreta lagstiftningsinitiativ. Närmare ställning till enskilda initiativ tas i samband med de förslag som läggs fram.

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter i fråga om föregripande inflytande inför halvtidsöversynen av EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027. Kommissionen har meddelat att den kommer att lägga fram ett förslag gällande halvtidsöversynen i maj–juni 2023. Finland formulerar sina egentliga ståndpunkter inför halvtidsöversynen efter att kommissionen har lagt fram sitt förslag i ärendet.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför eurogruppens möte den 13 mars och Ekofinrådets möte den 14 mars.

Ekofinrådet ska anta slutsatser om utvärderingen av ramen för EU-samordningen av den ekonomiska politiken. Därtill väntas rådet godkänna Finlands uppdaterade återhämtnings- och resiliensplan.

På eurogruppens agenda står de finanspolitiska riktlinjerna för 2024, förberedelser inför internationella möten, inflationsutvecklingen i euroområdet och medlemsländerna, aspekter som rör euroområdet vid utvärderingen av EU-samordningen av den ekonomiska politiken samt en strategisk diskussion om de politiska målen för en digital euro.

EU-ministerutskottets föredragningslistor och de offentliga handlingar som behandlas i ministerutskottet publiceras på statsrådets kanslis finskspråkiga webbsida.
 
Ytterligare information: Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, Saara Pokki, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 478 6363, och Lauri Heikkinen, kommunikationsexpert, tfn 046 923 5090, statsrådets kansli