Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet diskuterade hållbar finansiering, standardessentiella patent och nya genomiska metoder

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 15.9.2023 11.39 | Publicerad på svenska 15.9.2023 kl. 14.32
Pressmeddelande

Fredagen den 15 september fastställde statsrådets EU-ministerutskott Finlands ståndpunkter i fråga om EU:s taxonomiförordning för hållbar finansiering och kommissionens meddelande om ramen för hållbar finansiering. Ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter i fråga om Spaniens begäran att ändra EU:s språkförordning, kommissionens förslag om standardessentiella patent och kommissionens förslag om växter som framställts med vissa nya genomiska metoder.

EU-ministerutskottet fortsatte diskussionen om EU:s regelverk om hållbar finansiering. I den taxonomiförordning som antogs 2019 definieras miljömässigt hållbara investeringsobjekt, och i kommissionens delegerade förordningar fastställs närmare kriterier för hur finansiering ska styras mot hållbara projekt. EU-ministerutskottet fastställde utifrån statsrådsbehandlingen av taxonomiförordningens tidigare delegerade akter att Finland motsätter sig att de delegerade förordningar som kommissionen lagt fram godkänns i sin nuvarande form. Kommissionens delegerade förordningar träder i kraft om varken Europaparlamentet eller förstärkt kvalificerad majoritet i rådet motsätter sig det.

EU-ministerutskottet behandlade också kommissionens meddelande COM(2023) 317 om hållbar finansiering och kommissionens rekommendation (EU) 2023/1425 om underlättande av finansiering för omställningen till en hållbar ekonomi. Finland förhåller sig positivt till målen att styra privata kapitalflöden till stöd för en hållbar ekonomi. Finland betonar dock att ramen för hållbar finansiering ska vara så entydig och fungerande som möjligt för att den ska kunna förhindra till exempel grönmålning. Finland arbetar för att EU ska ta med nya sektorer, såsom gruv- och försvarsindustrin, i taxonomin. Detta innebär att det fastställs kriterier för hållbar finansiering till sektorerna.

EU-ministerutskottet fastställde att Finland förhåller sig avvaktande till Spaniens begäran att göra landets tre landsdelsspråk, katalanska, baskiska och galiciska, till officiella språk och arbetsspråk i EU. För närvarande har EU 24 officiella språk. Fler officiella språk och arbetsspråk skulle öka den ekonomiska och administrativa bördan och sannolikt också fördröja EU:s beslutsfattande och rättsakters ikraftträdande. Finland anser att det är viktigt att trygga den kulturella och språkliga mångfalden i unionen. Det finns lättare sätt att på unionsnivå främja rättigheterna för dem som talar landsdelsspråk.

Ministerutskottet behandlade Europeiska kommissionens förslag av den 27 april 2023 till Europaparlamentets och rådets förordning om standardessentiella patent. Med standardessentiella patent avses patent som skyddar teknik som ingår i en teknisk standard. Standardessentiella patent är av väsentlig betydelse eftersom tillverkningen av en produkt som överensstämmer med en standard förutsätter användning av patentskyddade uppfinningar. Statsrådets ståndpunkt blir offentlig efter statsrådets allmänna sammanträde.

Ministerutskottet behandlade också det förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om växter som framställts med vissa nya genomiska metoder (NGT = new genomic techniques) och därav framställda livsmedel och foder som kommissionen lade fram den 5 juli 2023. Förslaget ingår i ett paket av lagstiftningsförslag som ska stödja EU:s strategi Från jord till bord och strategin för biologisk mångfald. De nya genomiska metoderna erbjuder lösningar på olika utmaningar som finns inom jordbruket och växtodlingen. Statsrådets ståndpunkt blir offentlig efter statsrådets allmänna sammanträde.

EU-ministerutskottet fastställde dessutom Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

•    Jordbruks- och fiskerådet den 18 september
•    Allmänna rådet den 19 september

Jordbruks- och fiskerådet ska behandla kommissionens förslag av den 5 juli 2023 till direktiv om markövervakning och markresiliens. Rådet ska även diskutera handelsrelaterade jordbruksfrågor. Finland stöder kommissionen i att snabbt slutföra de pågående förhandlingarna om handelsavtal. På jordbruks- och fiskerådets agenda står också kommissionens meddelande av den 30 juni 2021 om en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden.

Allmänna rådet ska diskutera ändringen av EU:s språkförordning. Den spanska regeringen framförde den 17 augusti 2023 en begäran att katalanska, baskiska och galiciska ska bli officiella språk i EU. Rådet kommer också att inleda förberedelserna inför Europeiska rådets oktobermöte genom att granska utkastet till dagordning. Därtill fortsätter rådets rättsstatsdialog, och kommissionen presenterar sitt arbetsprogram för 2024.

Ytterligare information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, och Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949

EU-ministerutskottets föredragningslistor och de offentliga handlingar som behandlas i ministerutskottet publiceras på statsrådets kanslis finskspråkiga webbsida.