Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet diskuterade halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen och EU:s konkurrenskraft

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.8.2023 9.25 | Publicerad på svenska 25.8.2023 kl. 11.52
Pressmeddelande

Fredagen den 25 augusti fastställde statsrådets EU-ministerutskott ståndpunkter i fråga om halvtidsöversynen av EU:s fleråriga budgetram och i fråga om kommissionens meddelanden om den inre marknaden och EU:s konkurrenskraft.

Europeiska kommissionen antog ett meddelande om halvtidsöversyn av den fleråriga budgetramen den 20 juni 2023. I samband med detta lade kommissionen också fram förslag som gäller ändring av förordningen om den fleråriga budgetramen, inrättande av en Ukrainafacilitet och inrättande av en europeisk plattform för strategisk teknik.

I sitt förslag till ändring av budgetramförordningen föreslår kommissionen tilläggsfinansiering på sammanlagt cirka 100 miljarder euro för de sista åren av ramperioden 2024–2027. Enligt kommissionens uppskattning inbegriper detta ett lån till Ukraina om 33 miljarder euro.

Kommissionen föreslår att det inrättas ett nytt budgetinstrument för stöd till Ukraina, Ukrainafaciliteten (Ukraine Facility). Det tillfälliga särskilda instrumentet utanför budgetramen är avsett att under 2024–2027 stödja Ukrainas kortsiktiga finansieringsbehov, återuppbyggnaden på medellång sikt och de reformer som hänför sig till landets EU-närmande. Facilitetens totala kapacitet ska uppgå till sammanlagt högst 50 miljarder euro.

Enligt kommissionens förslag behöver EU en ny strukturell lösning för att främja investeringar inom industrin, så att Europa ska kunna hålla sitt försprång när det gäller kritisk och framväxande teknik som är relevanta för den gröna och digitala omställningen och resiliensen. Kommissionen föreslår tilläggsfinansiering på 10 miljarder euro för genomförande av åtgärderna inom ramen för den europeiska plattformen för strategisk teknik (STEP).

Statsrådets ståndpunkter till ovannämnda förslag blir offentliga efter statsrådets allmänna sammanträde. Finland formulerar sin slutliga ståndpunkt till förslaget till halvtidsöversyn av budgetramen i ett senare skede av förhandlingarna utifrån utgångspunkterna för sitt övergripande intresse. Europeiska rådet ska fatta ett enhälligt beslut om halvtidsöversynen.

Den 16 mars 2023 antog kommissionen med anledning av den inre marknadens 30-årsjubileum ett meddelande där den lyfter fram den inre marknadens fördelar för den europeiska ekonomin och prioriteringarna för framtida utvecklingsarbete, så att den inre marknaden också i fortsättningen ska ha en nyckelroll i EU. Samma dag antog kommissionen också ett meddelande om en strategi för EU:s konkurrenskraft på lång sikt. Meddelandena är ett svar på en uppmaning från Europeiska rådet i december 2022, att kommissionen ska lägga fram en strategi för att stärka EU:s konkurrenskraft och produktivitet.

Finland anser att en konkurrensbaserad inre marknad som fungerar effektivt är en förutsättning för EU:s långsiktiga konkurrenskraft och ekonomiska utveckling. Den inre marknaden spelar en viktig roll i den pågående gröna och digitala omställningen i och med att den skapar EU-gemensam reglering. Finland stöder de riktlinjer i kommissionens meddelande om den inre marknaden som betonar den inre marknadens betydelse för konkurrenskraften på lång sikt. Finland anser att EU behöver en ambitiös och djärv vision för framtida utveckling av den inre marknaden.

Finland anser att kommissionen i sitt meddelande om EU:s konkurrenskraft på lång sikt har identifierat de centrala faktorer som bidrar till konkurrenskraften, till exempel undanröjande av hinder på den inre marknaden, forskning och innovationer, digitalisering samt utbildning och kompetens. Det är bra att Europeiska rådet och Europaparlamentet regelbundet följer utvecklingen. Finland framhåller dock att främjandet av konkurrenskraften ska bygga på konkreta åtgärder.

EU-ministerutskottets föredragningslistor och de offentliga handlingar som behandlas i ministerutskottet publiceras på statsrådets kanslis finskspråkiga webbsida.

Ytterligare information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, och Satu Keskinen, understatssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 302, statsrådets kansli