Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet diskuterade klimat- och miljöarbete

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 20.5.2022 12.58 | Publicerad på svenska 20.5.2022 kl. 15.30
Pressmeddelande

Vid EU-ministerutskottets möte fredagen den 20 maj diskuterades förslagen i EU:s paket om cirkulär ekonomi, alltså ekodesigndirektivet, initiativet om hållbara produkter och textildirektivet. Ministerutskottet diskuterade också det så kallade restaureringsinitiativet i anslutning till förbättrandet av naturtillståndet samt den digitala euron, och drog upp riktlinjer för Finlands ställningstaganden inför de kommande råden.

EU-ministerutskottet behandlade och drog upp riktlinjer för sina ståndpunkter angående de initiativ som ingår i det paket om cirkulär ekonomi som Europeiska kommissionen publicerade i mars i fråga om att främja en hållbar produktpolitik, ersätta ekodesigndirektivet med en förordning samt EU:s textilstrategi. Finland anser att de initiativ som lämnats är viktiga för att främja cirkulär ekonomi och understöder initiativens mål om att naturresurser ska användas sparsamt och resurseffektivt, produkters livslängd bli längre, användningen av återvinningsmaterial öka i mån av möjlighet samt skadliga ämnen minskas.

EU-ministerutskottet diskuterade kommissionens kommande lagstiftningsförslag för att förbättra naturtillståndet. Kommissionen har för avsikt att lägga fram ett lagstiftningsförslag om förbättringsmålen tidigast sommaren 2022.

EU-ministerutskottet förde en preliminär diskussion om Europeiska centralbankens (ECB) planer på en eventuell emission av en digital euro. Finland ställer sig positivt till ECB:s utredningsarbete om metoderna och alternativen för att införa en digital centralbankspeng. Enligt den nuvarande bedömningen kommer Finland i början av 2023 att ha en slutlig ståndpunkt i fråga om lagstiftningen om en digital euro när kommissionen har lämnat sitt lagstiftningsförslag.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • allmänna rådet den 23 maj
  • Eurogruppen 23 maj och ECOFIN 24 maj
  • Rådet (jordbruk och fiske) den 24 maj

Allmänna rådet bereder Europeiska rådets extrainsatta möte (den 30–31 maj), diskuterar det fortsatta arbetet med konferensen om Europas framtid och hör Ungern om rättsstatsprincipen.

Eurogruppen ska diskutera makroekonomins och de offentliga finansernas utveckling i eurozonen, inklusive kommissionens vårprognos, samt den tjänst som verkställande direktör för Europeiska stabilitetsmekanismen som blir ledig.

Eurogruppen ska i sin utvidgade sammansättning diskutera utkastet till en arbetsplan för bankunionen.

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (ECOFIN) diskuterar de ekonomiska och finansiella perspektiven i EU i anslutning till kriget i Ukraina. Dessutom presenteras ett förslag till rådets direktiv om att säkerställa en miniminivå för global beskattning av multinationella koncerner i unionen.

Rådet (jordbruk och fiske) ska diskutera situationen på jordbruksmarknaden och i synnerhet vilka konsekvenser kriget i Ukraina har för jordbruksmarknaden. Avsikten är dessutom att anta rådets slutsatser om högpatogen fågelinfluensa.

Mer information: Lauri Voionmaa, specialmedarbetare (internationella ärenden), tfn 0295 1603 06, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

​​​​​​​