Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet diskuterade klimatarbete och företagsansvar

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 29.4.2022 13.10 | Publicerad på svenska 29.4.2022 kl. 14.56
Pressmeddelande 279/2022

Fredagen den 29 april behandlade EU-ministerutskottet läget i fråga om EU:s klimatlagpaket, kärnkraft och naturgas i anslutning till EU-taxonomin för hållbar finansiering samt kommissionens förslag till EU-direktiv om företagsansvar.

Mötet inleddes med att EU-ministerutskottet fick en lägesrapport om Rysslands invasion av Ukraina, migrationen till följd av invasionen och biståndet till Ukraina.

EU-ministerutskottet fick också en lägesrapport om behandlingen av EU:s klimatlagpaket, det så kallade 55 %-paketet (Fit for 55). Förhandlingar om 55 %-paketet förs på EU-nivå ur ett helhetsperspektiv. Finland ingår i gruppen av ambitiösa medlemsländer och vill snabbt slutföra förhandlingarna utifrån de överenskomna ståndpunkterna. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har inte fördröjt förhandlingarna om paketet, utan snarare satt fart på dem. Detta gäller i synnerhet energiinitiativen i och med målet att frigöra sig från rysk fossil energi.

Den 9 mars 2022 lade kommissionen för rådet och Europaparlamentet fram en delegerad förordning som kompletterar den delegerade förordning om taxonomi på klimatområdet som trädde i kraft i december 2021. Kompletteringarna gäller kärnkraft och naturgas. I den delegerade förordningen fastställs sex nya ekonomiska verksamheter när det gäller begränsning av klimatförändringar och sex nya verksamheter när det gäller anpassning till klimatförändringar. Finland understöder att den kompletterande delegerade förordningen godkänns.

EU-ministerutskottet diskuterade också Europeiska kommissionens förslag till EU-direktiv om företagsansvar. Syftet med direktivet är att öka respekten för de mänskliga rättigheterna och miljöskyddet och att skapa ett jämlikt konkurrensfält för företag som är verksamma i unionen. Finlands ståndpunkter blir offentliga när statsrådet har behandlat U-skrivelsen om förslaget vid sitt allmänna sammanträde.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför energirådets extrainsatta möte den 2 maj. Ministrarna ska diskutera konsekvenserna av kriget i Ukraina för EU:s energisektor och göra upp en lägesbild. Senaste händelsen var att gasleveranserna till Polen och Bulgarien avbröts den 27 april 2022, eftersom länderna inte gick med på Rysslands krav att betala för gasen i rubel. Finland anser att man ska följa de nuvarande avtalen där också valutan har fastställts. Om motparten inte gör det är det fråga om avtalsbrott.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, och Satu Keskinen, understatssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 302