Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-ministerutskottet diskuterade migrationen samt faciliteten för återhämtning och resiliens

Statsrådets kommunikationsavdelning
27.11.2020 10.20
Pressmeddelande 748/2020

Vid sitt möte den 27 november diskuterade EU-ministerutskottet aktuella migrationsfrågor samt statsrådets redogörelse om EU:s facilitet för återhämtning och resiliens.

EU-ministerutskottet förde en övergripande diskussion om EU:s migrationspolitik och utvecklingen av den. Finland anser att EU bör utnyttja de möjligheter som laglig invandring medför när det gäller att stärka tillväxten och konkurrenskraften.

Ett viktigt led i hanteringen av migrationen är ett nära samarbete mellan EU och tredjeländer. Målet bör vara att bygga upp jämlika partnerskap som också innefattar migrationsfrågor.

Finland anser att en reform av EU:s gemensamma asylsystem spelar en väsentlig roll med tanke på hanteringen av migrationen. Ett krissäkert system baserar sig på en högkvalitativ lägesbild, ett gemensamt strategiarbete och prognostisering av den framtida utvecklingen.

EU-ministerutskottet tog också del av en lägesrapport om statsrådets redogörelse till riksdagen om programmet för hållbar tillväxt i Finland.

Redogörelsen styr statsrådets arbete med att bereda en nationell återhämtnings- och resiliensplan. Varje EU-medlemsstat ska utarbeta en återhämtnings- och resiliensplan för att kunna utnyttja EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Efter att kommissionen bedömt medlemsstaternas nationella planer godkänner rådet planerna som villkor för beviljande av medel.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, och Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, statsrådets kansli