Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-ministerutskottet diskuterade sociala rättigheter, Mercosuravtalet och klimatförändringar

Statsrådets kommunikationsavdelning
16.4.2021 10.54 | Publicerad på svenska 16.4.2021 kl. 13.44
Pressmeddelande 236/ 2021

Vid sitt möte fredagen den 16 april behandlade EU-ministerutskottet handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter, avtalet mellan EU och Mercosur samt EU:s strategi för klimatanpassning.

EU-ministerutskottet behandlade kommissionens meddelande av den 4 mars 2021 om en handlingsplan för den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Meddelandet kommer att vara huvudtemat för toppmötet om sociala frågor mellan Europeiska rådets medlemmar och europeiska arbetsmarknadsparter i Porto den 7 maj. Dagen därefter ska Europeiska rådets medlemmar anta ett uttalande om meddelandet, som syftar till att effektivisera genomförandet av pelaren för sociala rättigheter. Finland stöder utarbetandet av en handlingsplan för pelaren för sociala rättigheter, som antogs 2017.

EU-ministerutskottet behandlade också förhandlingarna om ett associationsavtal mellan EU och Mercosur (Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay). Ministerutskottet anser att Europeiska kommissionen och den höga representanten har förhandlat i enlighet med sitt mandat och Finlands och EU:s mål. Vidare anser ministerutskottet att avtalet stöder Finlands mål i fråga om bland annat internationellt samarbete, den regelbaserade världsordningen och internationell handel som grundar sig på gemensamma regler. Ministerutskottet förutsätter att kommissionen förhandlar om ytterligare åtaganden med Mercosur innan avtalet godkänns. Ministerutskottet betonar att man genom dessa ytterligare åtaganden bör eftersträva ett effektivare genomförande av de mål i avtalet som gäller hållbar utveckling och klimatet. Särskild vikt bör fästas vid förebyggandet av avskogning. Utöver den U-skrivelse som behandlades vid dagens möte kommer statsrådet också att lämna avtalet och de eventuella ytterligare åtagandena till riksdagen för behandling när de slutliga avtalstexterna och åtagandenas karaktär är kända.

EU-ministerutskottet behandlade också kommissionens meddelande om en strategi för klimatanpassning, som publicerades i slutet av februari. Strategin är ett led i den europeiska gröna giv som kommissionen lagt fram. Kommissionens förslag understryker vikten av att anpassa sig till klimatförändringar vid sidan om att bromsa dem som ett led i byggandet av ett klimatresilient samhälle. Det är inte längre möjligt att hindra effekterna av pågående klimatförändringar genom att minska eller stoppa växthusgasutsläppen. De årliga förluster som extrema väder- och klimatrelaterade fenomen för närvarande orsakar i Europa uppgår till cirka 12 miljarder euro och väntas öka avsevärt i framtiden. Finland anser att det är viktigt med fortsatta och mer ambitiösa åtgärder för klimatanpassning, bland annat genom kraftfullare insatser för klimatsäkring, stärkt motståndskraft, förebyggande och beredskap inom olika sektorer och på olika förvaltningsnivåer. Finland stöder alla fyra mål för strategin: en smartare, mer systematisk och snabbare klimatanpassning på alla områden samt ökade internationella insatser för klimatresiliens.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande möten:

  • videokonferensen med utrikesministrarna den 19 april
  • videokonferensen med EU-ministrarna den 20 april
  • videokonferensen med energiministrarna den 22 april
  • videokonferensen med miljöministrarna den 23 april

Teman för utrikesministrarnas informella videokonferens är Etiopien och Ukraina. Ministrarna kommer också att diskutera med Ukrainas utrikesminister över video.

Huvudtemat för EU-ministrarnas informella videokonferens är den årliga rättsstatsdialogen i rådet. Ministrarna får dessutom en lägesrapport om förberedelserna inför konferensen om Europas framtid, om samordningen av insatserna mot coronapandemin, om läget i fråga om EU:s utvidgning samt om genomförandet och tillämpningen av de avtal som hänför sig till Storbritanniens utträde ur EU.

Energiministrarna samlas till en informell videokonferens för att diskutera renoveringsvågen i Europa och EU-strategin för integrering av energisystemet. Båda strategierna ingår i den europeiska gröna given.

Klimatanpassning står på agendan för miljöministrarnas informella videokonferens. Mötets fokus ligger på temana vatten och torka.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli