Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter angående budgetramshelheten och återhämtningsinstrumentet

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 4.6.2020 16.05 | Publicerad på svenska 4.6.2020 kl. 20.13
Pressmeddelande 392/2020

EU-ministerutskottet fastställde den 4 juni Finlands ståndpunkter i fråga om kommissionens förslag till återhämtningspaket. Syftet med återhämtningsplanen är att stödja återupplivningen av medlemsstaternas ekonomier och den europeiska återhämtningen efter coronaviruset. Förslagen för den kommande budgetramen (MFF) och återhämtningsinstrumentet bildar en helhet som man kommer överens om som ett paket på stats- och regeringschefsnivå.

Finland förhåller sig öppet till det fortsatta arbetet för kommissionens förslag i den tidtabell som behövs. Det handlar om en helhet av stor ekonomisk och politisk betydelse. Statsrådet betonar att det i samband med beredningen av ärendet finns skäl att föra en tillräcklig offentlig debatt såväl i hemlandet, i Europa som i riksdagen. Med tanke på beslutsfattandets legitimitet behövs ett brett godkännande av medborgarna.

Finlands centrala frågor gällande den fleråriga budgetramen gäller en moderat totalnivå, finansieringen av landsbygdens utveckling (pelare II) samt villkorlighet, i synnerhet när det gäller rättsstatsprincipen och klimatåtgärder. Samtidigt måste man dock se till att de övriga programmen utgör den största finansieringsandelen och gör det möjligt att svara på aktuella utmaningar.

Kommissionens förslag till återhämtningsinstrument kan som sådant inte godkännas av Finland.

Följande centrala ändringar bör göras i förslaget:

  • Enligt Finlands preliminära ståndpunkt utgår man från att återhämtningsmekanismen är lånebaserad, men man är också beredd att granska andra möjliga genomförandesätt. Under förhandlingarna bör man söka lösningar där den relativa andelen stöd i form av understöd minskar i återhämtningsinstrumentet.
  • Återhämtningsinstrumentets storlek ska vara mindre och stå i proportion till medlemsländernas senare betalningsbörda och dess tidsmässiga varaktighet.
  • Återbetalningstiden för återhämtningsinstrumentet ska vara kortare än den föreslagna 30-årsperioden och finansieringsarrangemanget ska iaktta fördragets princip om en balanserad budget. Målet bör vara att begränsa den långvariga begränsningen av medlemsstaternas budgetsuveränitet så att den blir så liten som möjligt.
  • Återhämtningsinstrumentets giltighetstid bör vara kortare än de fyra år som kommissionen föreslår.

Statsrådet anser att de ändringar som görs i återhämtningsinstrumentet är en förutsättning för att normal lagstiftningsordning ska kunna tillämpas när beslut fattas i ärendet. Finland anser det vara bra att återhämtningsinstrumentet kopplas till den gröna given.

E-skrivelsen om återhämtningsplanen innehåller också Finlands närmare ställningstaganden och riksdagen ombeds iaktta sekretess i frågan.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Matti Niemi, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 045 679 1717, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli