Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Europeiska unionens råd framhåller vikten av en gemensam och hållbar havspolitik

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 2.12.2019 8.08 | Publicerad på svenska 2.12.2019 kl. 14.04
Nyhet 636/2019

De slutsatser om prioriteringarna för EU:s havspolitik som beretts under Finlands EU-ordförandeskap antogs i allmänna rådet den 19 november. Tyngdpunkten i slutsatserna ligger på att dämpa klimatförändringarnas effekter, utveckla en hållbar blå ekonomi, skydda den marina biologiska mångfalden och utveckla den internationella världshavsförvaltningen.

Havspolitik är ett omfattande tema som behandlas i flera rådskonstellationer. Därför tar rådet i sina slutsatser ställning till många aktuella frågor som anknyter till den marina miljön. I slutsatserna konstateras tydligt att klimatförändringarna utgör ett direkt och existentiellt hot mot livet i haven världen över. Rådet manar bland annat till ökade politiska åtgärder på alla förvaltningsnivåer för att skydda marina och kustanknutna ekosystem. I slutsatserna betonas dessutom vikten av att främja en hållbar blå ekonomi och de specialfrågor som rör Arktis.

I slutsatserna betonas också starkt skyddet av Arktis, de yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna. Rådet konstaterar att det internationella intresset för Arktis har ökat de senaste åren och föreslår att EU:s meddelande om Arktis från 2016 uppdateras.

Syftet med EU:s integrerade havspolitik är att utveckla en enhetlig strategi för havsfrågor och öka samordningen mellan olika politikområden. EU:s integrerade havspolitik är av central betydelse när det gäller att bygga en hållbar framtid för Europa, och Finland strävar både i EU och i andra internationella sammanhang aktivt efter att främja en hållbar användning av havsområdena.

Ytterligare information: Jussi Soramäki, konsultativ tjänsteman, tfn 040 754 1898, Nina Brander, specialsakkunnig, tfn 040 823 8492, och Heikki Kontro, projektplanerare, tfn 050 412 1142, statsrådets kansli