Statsrådet och ministerierna Media

EU-ministerutskottet behandlar EU-ordförandeskapets resultat

Statsrådets kommunikationsavdelning 17.1.2020 10.12 | Publicerad på svenska 17.1.2020 kl. 13.32
Pressmeddelande 22/2020

Vid sitt första möte i år, fredagen den 17 januari, behandlade EU-ministerutskottet resultaten av Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd.

Finland är det första ordförandelandet som tillämpat EU:s nya strategiska agenda för 2019–2024 i rådets arbete. Finland höll tät kontakt med den kommande kommissionen och påverkade aktivt riktlinjerna för EU:s kommande arbete, till exempel för hållbar tillväxt och välfärdsekonomi. Under EU-ordförandeskapet har Finland därtill bland annat:

  • effektiverat rättsstatsprincipens implementering
  • utarbetat ett förslag till EU:s följande fleråriga budgetram
  • främjat förhandlingarna så att Europeiska rådet i december fastställde målet om en klimatneutral union 2050
  • främjat övergripande säkerhet bland annat genom att utveckla arbetet mot hybridhot.

EU-ministerutskottet fick också en lägesrapport om budgetramsförhandlingarna, som nu leds av Europeiska rådets ordförande Charles Michel. Finland preciserar sina förhandlingsmål i ett senare skede.

EU-ministerutskottet diskuterade också kommissionens förslag till ny strategi för biologisk mångfald, som bereds för närvarande. Strategin är ett av initiativen i programmet En europeisk grön giv.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • Utrikesrådet (20.1)
  • Eurogruppen (20.1) och Ekofin (21.1)
  • Informellt möte mellan justitie- och inrikesministrarna (23–24.1)

På utrikesrådets agenda står Sahel, EU:s klimatdiplomati och Mellanöstern.

Ekofin diskuterar programmet En europeisk grön giv, beskattning av den digitala ekonomin och den pågående europeiska planeringsterminen. På eurogruppens agenda står bland annat ett förslag av kommissionen om prioriterade områden i EMU och ett utkast till rekommendationer för euroområdet. I den utvidgade eurogruppen behandlas fördjupandet av EMU och fortsatta åtgärder efter eurotoppmötet i december 2019.

Det informella mötet mellan justitie- och inrikesministrarna kommer att ta upp framtiden på området för frihet, säkerhet och rättvisa.

Mer information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Matti Niemi, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 045 679 1717, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli