Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Europeiska rådet diskuterade budgetram och förankring av strategin

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 18.10.2019 16.53 | Publicerad på svenska 18.10.2019 kl. 18.51
Pressmeddelande 548/2019

Under Europeiska rådets andra mötesdag inledde statsminister Antti Rinne diskussionen med följande två centrala frågor: EU:s nästa fleråriga budgetram och förankring av unionens nya strategiska agenda i det praktiska arbetet.

Statsminister Rinne presenterade för EU-ledarna hur Finland som första ordförandeland har förankrat den strategiska agenda (2019–2024) som antogs i juni. I sin presentation fokuserade statsminister Rinne på fyra helheter där medborgarna förväntar sig resultat och där det krävs ytterligare insatser av den kommande kommissionen. Dessa teman är respekt för rättsstatsprincipen, motverkande av hybridhot, hållbar tillväxt och EU:s globala ledarroll i klimatfrågor.

Som ordförandeland för Finland förhandlingarna om budgetramen (2021–2027) framåt så att Europeiska rådet ska kunna eftersträva enighet i frågan före utgången av året i enlighet med vad man enades om vid Europeiska rådets möte i juni.

Statsminister Rinne presenterade för Europeiska rådet ordförandelandets synpunkter på centrala frågor. Till dessa hör bland annat den totala nivån på den kommande budgetramen, anslagsandelarna för de viktigaste politikområdena, villkorligheten samt finansieringen av ramen.

Ordföranden har till uppgift att hitta kompromisser, som i slutändan kan godkännas av alla medlemsländer. När det gäller den totala nivån utgår ordförandelandet från ett sifferintervall som är lägre än det som kommissionen har föreslagit. Finansieringen av de viktigaste politikområdena bör föras i en mer balanserad riktning där jordbruks- och sammanhållningspolitikens relativa finansiella bidrag ökas genom omfördelningar.

Att inrätta en ny rättsstatsmekanism som en del av budgetramen är ett centralt mål för ordförandelandet. Oklarheter kring vissa detaljer i mekanismen har undanröjts under beredningen och tillämpningsområdet har förtydligats.

När det gäller de så kallade nya egna medel som föreslås för finansieringen av den kommande budgetramen framhävde ordförandelandet att medlemsländerna stöder en avgift som baserar sig på mängden icke-återvunnet plastförpackningsavfall. De övriga nya egna medel som kommissionen föreslår får inte något betydande stöd av medlemsländerna.

Europeiska rådet bad ordförandelandet lägga fram ett slutligt förslag till budgetram före Europeiska rådets möte i december.

”I dag förde vi diskussion om de begärda siffertalen, så att vi kan inleda konkreta förhandlingar. Dagens diskussion var en bra början. Som ordförandeland arbetar Finland aktivt för att hitta en lösning som medlemsländerna kan godkänna. Det finns skäl att minnas att det är en fråga som kräver enhällighet", sade statsminister Rinne.

Europeiska rådet fördömde den turkiska militära operationen i norra Syrien och konstaterade att den orsakar mänskligt lidande, utgör ett hinder i kampen mot IS och utgör ett hot mot säkerheten i Europa. EU kräver att Turkiet upphör med sin militära operation, drar tillbaka sina styrkor och respekterar internationell humanitär rätt. Europeiska rådet behandlade också Turkiets olagliga borrningsverksamhet i Cyperns exklusiva ekonomiska zon och bekräftade sin solidaritet med Cypern.

Europeiska rådet noterade med belåtenhet resultatet av FN:s toppmöte 2019 om klimatåtgärder vad gäller ambitioner, åtgärder och solidaritet. EU-ledarna anser att klimatkrisen utgör ett hot mot vår existens och att ambitionsnivån behöver höjas och ytterligare klimatåtgärder vidtas av EU och på global nivå. EU ska även i fortsättningen inta en ledande roll i en socialt balanserad och rättvis grön omställning inom ramen för genomförandet av Parisavtalet. Europeiska rådet kommer att slutföra sin vägledning om EU:s långsiktiga strategi i fråga om klimatförändringar vid mötet i december, så att den kan antas och läggas fram för UNFCCC i början av 2020.

Man beslutade att senare återkomma till unionens utvidgning.

Under Europeiska rådets två dagar långa möte hade statsminister Rinne bilaterala möten med Frankrikes president Emmanuel Macron, Spaniens premiärminister Pedro Sánchez och Bulgariens premiärminister Boiko Borissov.

Mer information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 995, Dimitri Qvintus, specialmedarbetare (pressrelationer), tfn 050 574 0956, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Följande korrigering har gjorts i en mening i pressmeddelandet 28.10.2019:
Man beslutade att vid toppmötet i december  senare återkomma till unionens utvidgning.