Statsrådet och ministerierna Media

Europaminister Tuppurainen till allmänna rådets möte

Statsrådets kommunikationsavdelning 13.9.2019 15.46 | Publicerad på svenska 13.9.2019 kl. 16.43
Pressmeddelande 454/2019

Europaminister Tytti Tuppurainen deltar i allmänna rådets möte i Bryssel måndagen den 16 september. Minister Tuppurainen leder ordet under rådets möte, där EU:s fleråriga budgetram (2021–2027), förberedelser inför Europeiska rådets oktobermöte och frågor som rör rättsstatsprincipen står på dagordningen.

Vid mötet ger ordförandelandet Finland en lägesöversikt om behandlingen av förslaget till EU:s fleråriga budgetram. I juli skickade Finland ut ett frågeformulär om budgetramen till alla medlemsstater. Dessutom har Finland under ledning av Europaministern fört bilaterala förhandlingar om budgetramen med alla medlemsstater. Frågeformuläret och förhandlingarna utgör underlag för Finlands beredningsarbete. Det finska ordförandeskapets mål är att diskussionen vid Europeiska rådets möte i oktober på ett konkret sätt bidrar till att enighet i förhandlingarna om budgetramen nås före utgången av året.

Allmänna rådet ska diskutera dagordningen för Europeiska rådets möte den 17–18 oktober. Viktiga punkter på dagordningen är den fleråriga budgetramen och uppföljning av EU:s strategiska agenda 2019–2024.

Frågor som rör rättsstatsprincipen är mycket framträdande på allmänna rådets mötesagenda. Ministrarna ska hålla en offentlig riktlinjedebatt om hur man kan öka respekten för rättsstatsprincipen i EU. Denna riktlinjedebatt inleder också rådets utvärdering av dialogen om rättsstatsprincipen. Behandlingen utgår från det finska ordförandeskapets diskussionsunderlag. Avsikten är att rådet ska ta upp frågan på nytt vid sitt möte i november.

Allmänna rådet ska också hålla den första utfrågningen av Ungern. Det är fråga om ett sådant förfarande i enlighet med artikel 7.1 i fördraget om Europeiska unionen som gäller iakttagandet av EU:s gemensamma värden. Förfarandet mot Ungern baserar sig på ett initiativ från Europaparlamentet i september 2018. Dessutom får rådet kommissionens lägesöversikt om rättsstatsläget i Polen.

”Att trygga rättsstatsprincipen är en av de viktigaste prioriteringarna för Finlands EU-ordförandeskap. På måndag inleder vi diskussionen om utvecklandet av rådets årliga rättstatsdialog. Rättstatsdialogen gäller alla medlemsstater och är ett positivt och konstruktivt sätt att diskutera rättsstatsprincipen i EU. Jag ska dessutom informera rådet om resultaten från den konferens om demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna som hölls i Helsingfors den 10–11 september. På dagordningen står också rättsstatsläget i Ungern och Polen”, säger minister Tuppurainen.

I allmänna rådet företräds medlemsstaterna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel förhandlingarna om budgetramen och EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen. Under Finlands EU-ordförandeskap (1.7–31.12.2019) är Europaminister Tuppurainen ordförande vid allmänna rådets möten.

Mer information om mötet och mötesagendan
Prioriteringarna för Finlands EU-ordförandeskap
Den fleråriga budgetramen förverkligar EU:s prioriteringar (eu2019.fi)
Gemensamma värden och rättsstatsprincipen hörnstenar i EU:s verksamhet (eu2019.fi)
Europaminister Tytti Tuppurainen (statsrådet.fi)

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 476, och Matti Niemi, specialmedarbetare, tfn 045 679 1717, statsrådets kansli