Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Europaministrarna diskuterade återhämtningspaketet och programmet för Tysklands EU-ordförandeskap

Statsrådets kommunikationsavdelning
15.7.2020 19.42
Pressmeddelande 496/2020

Vid sin videokonferens onsdagen den 15 juli diskuterade ministrarna med ansvar för EU-frågor EU:s återhämtningspaket, det vill säga den kommande budgetramen och återhämtningsinstrumentet.

Tyskland, som tog över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd vid ingången av juli, presenterade dessutom prioriteringarna för sitt ordförandeskap. Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen representerade Finland vid mötet.

Europeiska rådets ordförande Charles Michel lade fram ett nytt förslag till återhämtningspaket den 10 juli. Finland anser att Michels förslag är ett steg i rätt riktning bland annat när det gäller kriterierna för fördelning av stöd. Viktiga frågor för Finland i de sista förhandlingarna är bland annat storleken på återhämtningsinstrumentet, de relativa andelarna av stöd i form av lån och stöd i form av bidrag, de villkor som ställs bland annat med avseende på rättsstatsmekanismen samt medlemsländernas maximala finansieringsansvar. EU-ledarna försöker nå enighet om återhämtningspaketet vid Europeiska rådets extra möte i Bryssel den 17–18 juli.

”Allmänna rådets möte i dag förberedde stats- och regeringschefernas möte i slutet av veckan. Stämningen på mötet var mycket fokuserad och intensiv. I inläggen framhävdes att en lösning behöver nås snabbt. Det är klart att förhandlingarna i Europeiska rådet kommer att bli långa. Lika klart är det att Europa behöver en gemensam lösning för att hantera krisen till följd av coronaviruspandemin. Finland förhåller sig konstruktivt till förhandlingarna och vill nå en fungerande och ändamålsenlig lösning”, sade minister Tuppurainen.

Tyskland, som i juli tog över EU-ordförandeskapet, presenterade vid mötet prioriteringarna för sitt ordförandeskap. Ordförandeskapets huvudteman är bekämpning av coronaviruspandemin och ekonomisk återhämtning, ett starkare och mer innovativt Europa, ett rättvist Europa, ett hållbart Europa, ett tryggt Europa baserat på gemensamma värden och ett starkt Europa på världsarenan.

Finland anser det motiverat att rådet i sitt kommande arbete ägnar särskild uppmärksamhet åt hantering av och återhämtning efter coronaviruskrisen. Tyskland har också berättat att det fortsätter det arbete som det finska ordförandeskapet utförde i fjol bland annat för att stärka rättsstatsprincipen och utveckla rådets arbetssätt.

”Jag är glad att Tyskland under sitt ordförandeskap fortsätter arbetet för att stärka rättsstatsprincipen. Även i Europa måste vi vara vaksamma särskilt nu när vi övergår till en normal vardag efter undantagsförhållandena till följd av coronapandemin. EU måste också i fortsättningen starkt försvara jämlikhet, demokrati och rättsstaten”, konstaterade minister Tuppurainen.

Ytterligare information: Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare, tfn 0295 160 995, statsrådets kansli