Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Europaministrarna diskuterar rättsstatsläget i EU

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 19.9.2022 15.11 | Publicerad på svenska 19.9.2022 kl. 15.43
Pressmeddelande

EU:s ministerråd för allmänna frågor sammanträder tisdagen den 20 september i Bryssel. Rådets huvudtema är diskussionen om rättsstatsprincipen med kommissionens årliga rättsstatsrapport som grund, det fortsatta arbetet i anslutning till konferensen om Europas framtid och planeringen av lagstiftningsarbetet inom EU. Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen representerar Finland vid mötet.

Ministrarna kommer att föra en bred diskussion utifrån kommissionens rättsstatsrapport från 2022. Kommissionens rapport om rättsstatsprincipen är ett av verktygen för att stärka EU:s gemensamma värden. Finland anser att det är uppmuntrande att en positiv rättsstatsutveckling enligt kommissionen kan anses ha ägt rum i flera medlemsländer. En del av EU:s medlemsstater har dock fortfarande problem på systemnivå. Finland fortsätter sitt målmedvetna påverkande för att säkerställa att man håller fast vid EU:s gemensamma värden.

"Jag anser att det är mycket viktigt att stärka rättsstatsprincipen i Europeiska unionen. EU är framför allt en värdegemenskap, och ett medlemskap i unionen förutsätter att man förbinder sig till EU:s grundläggande värderingar”, säger minister Tuppurainen.

Rådet fortsätter diskussionen om hur man ska gå vidare när det gäller konferensen om Europas framtid. Finland anser att det är bra att kommissionen har undersökt hur man kan främja medborgarnas rekommendationer inom ramarna för de initiativ som redan har lagts fram och som är under planering, och hurdana nya förslag som kan övervägas. EU:s verksamhet bör förbättras och effektiviseras så att de möjligheter som EU:s grundfördrag erbjuder blir utnyttjade. Till exempel genom att tillämpa beslut med kvalificerad majoritet och konstruktiv röstnedläggning kan EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik bli snabbare och trovärdigare. Finland vill se ett starkt, sammansvetsat och hållbart EU.

"Vid konferensen om EU:s framtid fördes en omfattande och mångsidig diskussion om unionens framtid. För Finland är det viktigt att EU agerar samstämmigt och på ett effektivt sätt. Vi har länge förespråkat beslutsfattande med kvalificerad majoritet i utrikes- och säkerhetspolitiken", säger minister Tuppurainen.

När det gäller planeringen av EU:s lagstiftningsarbete presenterar kommissionen för rådet sin strategiska framsynsrapport för 2022 och sina planer för arbetsprogrammet för 2023. Kommissionen ska godkänna sitt arbetsprogram för 2023 den 18 oktober 2022 och presentera det för allmänna rådet den 18 november 2022. Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma förklaring om lagstiftningsprioriteringarna för 2023, som utarbetas utifrån arbetsprogrammet, ska godkännas av allmänna rådet den 13 december 2022.

Europeiska rådets nuvarande ordförandeland Tjeckien presenterar prioriteringarna för ordförandeskapet vid mötet. Till prioriteringarna hör stödet till Ukraina, hanteringen av flyktingkrisen, energitryggheten, stärkandet av säkerheten och försvaret i Europa samt stärkandet av den europeiska ekonomins och de demokratiska institutionernas resiliens.

Rådet tar också del av dagordningen för Europeiska rådets möte i oktober (20–21.10.2022), vars teman kommer att omfatta Ukraina, energi, ekonomiska frågor och yttre förbindelser. 

Ministrarna får också en lägesrapport om förbindelserna mellan EU och Storbritannien.

I allmänna rådet företräds medlemsländerna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel för förhandlingarna om budgetramen och för EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen. 

Mer information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 050 576 7745
och specialmedarbetare Roosa Pöyhönen, tfn 050 439 6166, statsrådets kansli