Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Europeiska unionens råd ska godkänna slutsatser om sammanhållningspolitiken

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 21.11.2022 16.08
Pressmeddelande

Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Bryssel tisdagen den 22 november. Rådet ska diskutera sammanhållningspolitikens långsiktiga effekter och godkänna slutsatser om sammanhållningspolitiken. Finland representeras vid mötet av Vesa Vuorenkoski, som är statssekreterare hos minister Tytti Tuppurainen.

Målet för EU:s sammanhållningspolitik är att minska skillnaderna i utvecklingsnivå mellan olika regioner och skapa förutsättningar för välfärd för de minst gynnade personerna. Genom politiken eftersträvas en bättre ekonomisk, social och regional balans än den som nu råder i Europa.

Rådet kommer att hålla en riktlinjedebatt om sammanhållningspolitikens långsiktiga effekter på EU:s regioner. Därefter godkänner rådet slutsatser om sammanhållningspolitiken, som påminner om målen för politiken. I slutsatserna betonas de risker som kriser och den geopolitiska utvecklingen medför med tanke på ökade skillnader i utvecklingsnivån i Europa. Rådet betonar också vikten av att skydda unionens budget i enlighet med rättsstatsmekanismen och av att förebygga bedrägerier och bekämpa korruption. Finland kan godkänna ordförandens förslag till slutsatser.

Finlands ståndpunkt är att nya EU-finansieringsinstrument ska inrättas endast om det inte är möjligt att svara på aktuella utmaningar inom ramen för de bestående befintliga instrumenten.

Finland anser att den viktigaste uppgiften för EU:s gemensamma regional- och strukturpolitik är att minska skillnaderna mellan medlemsländerna och deras regioner. I regional- och strukturpolitiken är det viktigt att fokus ligger på reformer som stöder konkurrenskraften, den sociala delaktigheten samt den gröna och digitala omställningen. Sammanhållningspolitiken ska sporra medlemsstaterna till strukturella reformer och stödja de sektorer som är föremål för strukturomvandling. Det finns ett särskilt behov av stöd till de minst utvecklade regionerna i EU. En viktig prioritering för Finland är stödjandet av glesbygdsområdena i norr.

I rådskonstellationen allmänna rådet företräds medlemsländerna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel för förhandlingarna om budgetramen och för EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 050 576 7745, och Emilia Tervonen, specialmedarbetare, tfn 050 516 1035, statsrådets kansli