Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Finanspolitiska ministerutskottet diskuterade reformen av EU:s finanspolitiska regler

finansministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 5.12.2023 16.52
Pressmeddelande

Finanspolitiska ministerutskottet fastställde att Finland fortsätter att framhålla en ansvarsfull skötsel av statsfinanserna i diskussionerna om EU:s finanspolitiska regler. Finland gör detta i syfte att säkerställa en hållbar skuldsättning på lång sikt i euroområdet, trots att landet självt riskerar att bli föremål för ett förfarande på EU-nivå.

Diskussionerna om EU:s finanspolitiska regler närmar sig sitt slut. De beslut som fattas inom EU har stor betydelse också för Finlands offentliga finanser, särskilt med tanke på att de svaga offentliga finanserna har blivit mer framträdande också i ljuset av EU-reglerna. Finlands mål för EU-reglerna är en modell som bidrar till en sjunkande skuldutveckling som är svår men möjlig att uppnå.

Enligt kommissionen ökar utgifterna i de offentliga finanserna klart snabbare än man uppskattat i utkastet till Finlands budgetplan för 2024, och därför har kommissionen uppmanat Finland att vidta korrigerande åtgärder redan 2024. I enlighet med både de gamla och de nya reglerna kan kommissionen under våren 2024 inleda förfarandet vid alltför stora underskott (EDP) i fråga om länder där underskottet överstiger 3 procent av BNP. Också Finland löper risk att bli föremål för förfarandet.

Finlands regering är beredd att vidta korrigerande åtgärder för att undvika att Finland blir föremål för förfarandet vid alltför stora underskott.

Ytterligare information: understatssekreterare Leena Mörttinen, finansministeriet, tfn. +358 295 530 021