Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Rådet för bedömning av lagstiftningen
Fördelarna med dataakten för konsumenter och företag bör förtydligas

Utgivningsdatum 2.5.2023 14.55 | Publicerad på svenska 1.6.2023 kl. 11.26
Pressmeddelande

Rådet för bedömning av lagstiftningen har lämnat ett utlåtande till kommunikationsministeriet om statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till dataakt. Av skrivelsen får man en uppfattning om de viktigaste förslagen, men konsekvenserna för konsumenter och företag bör preciseras.

Målet med förslaget till dataakt är att främja en jämlik fördelning av data mellan olika aktörer i dataekonomin och stärka användarens rättigheter. Rättvisare spelregler för användning av data jämnar ut parternas möjligheter att skapa värde genom data. Förslaget gäller till stor del användarnas tillgång till data som samlas genom användning av olika produkter och tillhörande tjänster. 

U-skrivelsen beskriver tydligt syftet med förslaget till EU-rättsakt och de viktigaste förslagen. U-skrivelsen presenterar tydligt Finlands ståndpunkter och de aspekter som är problematiska för Finland. Man får en bild av omfattningen av de ekonomiska konsekvenserna inom EU, men det har inte varit möjligt att göra motsvarande konsekvensbedömningar på nationell nivå.  

Förslaget gör det lättare att överföra uppgifter om sig själv från ett system till ett annat. Förslagets konkreta konsekvenser för konsumenterna framgår inte på ett tydligt sätt av U-skrivelsen. Vid den fortsatta beredningen bör man bedöma vilka tjänster och produkter som typiskt är till särskild nytta för konsumenterna. Kan konsumenterna exempelvis få tillgång till mer mångsidiga tjänster av olika tjänsteleverantörer med hjälp av den data som samlas in från konsumenternas användning av sina bilar, varvid till exempel deras beroende av märkesservice för bilarna minskar?

Förslagets konsekvenser för företagen bör preciseras. Förslagets betydelse för mikroföretag och små och medelstora företag bör bedömas, eftersom förslaget till rättsakt innehåller vissa befrielser för dessa företag. Vid den fortsatta beredningen bör dessutom företagens villighet att samla in data bedömas. Kan kostnaderna för insamling och överlåtelse av data för företagen vara större än fördelarna med datainsamling? 

Rådet för bedömning av lagstiftningen har gett sitt utlåtande om statsrådets skrivelse till riksdagen (U 29/2022 rd) om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data som kommunikationsministeriet har överlämnat till riksdagen. Utlåtandet är offentligt.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att skrivelsen beskriver målen, de viktigaste förslagen och de frågor som är väsentliga för Finland väl. Beskrivningen av konsekvenserna är av allmän karaktär. Rådet för bedömning av lagstiftningen rekommenderar att konsekvenserna för de centrala aktörerna beskrivs närmare i samband med att förslaget till rättsakt förtydligas.

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417 och Meri Virolainen, utvärderingsråd, sekretariatet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160 202.

Rådet för bedömning av lagstiftningen är ett självständigt och oberoende organ som ger utlåtanden om utkast till regeringspropositioner och konsekvensbedömningarna i dem.