Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Regeringen föreslår ett anslag på 218,6 miljoner euro för statsrådets kansli för 2020

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 7.10.2019 11.30
Pressmeddelande

Statsminister Antti Rinnes regering godkände sin första budgetproposition vid statsrådets allmänna sammanträde den 7 oktober 2019.

För 2020 föreslår regeringen ett anslag på 218,6 miljoner euro för statsrådets kanslis huvudtitel. Anslaget är 50 miljoner euro mindre än i budgeten för 2019.

Anslagsminskningen beror huvudsakligen på att Finlands EU-ordförandeskapsperiod tar slut. Under 2018–2020 har det reserverats sammanlagt 70 miljoner euro för utgifterna för ordförandeskapet, bland annat för personal- och möteskostnader. Av detta anslag har 60 miljoner euro reserverats för 2019 då Finland innehar ordförandeskapet. Utgifterna för ordförandeskapet sjunker till 3 miljoner euro 2020.

Utöver kostnaderna för EU-ordförandeskapet omfattar anslagen under statsrådets kanslis huvudtitel också bland annat statsrådets kanslis och justitiekanslersämbetets omkostnader, ministrarnas, statssekreterarnas och specialmedarbetarnas löneutgifter samt partifinansieringen.

För statsrådets kanslis omkostnader föreslås ett anslag på 124,0 miljoner euro. Det är 1,7 miljoner euro mindre än i budgeten för 2019. Anslagsminskningen beror på att finansieringen av statsrådets gemensamma utvecklingsprojekt avslutas och på att det görs besparingar i omkostnaderna.

Regeringen föreslår ökade anslag för bland annat IKT och lokaler, inventarier och säkerhetsanordningar, utgifter i anslutning till regeringsskiftet samt statsrådets projekt för att utveckla informationssystemmiljön. För det rundabordsforum för klimatpolitik som fastställs i regeringsprogrammet anvisas 0,2 miljoner euro.

För ministrarnas och deras statssekreterares och specialmedarbetares arvoden föreslås ett anslag på 11,5 miljoner euro, vilket innebär en ökning med cirka 5 miljoner euro jämfört med 2019. Anslagsökningen beror på att antalet ministrar, statssekreterare och specialmedarbetare har ökat, arvodesgrunderna har justerats och de sparbeslut som gällde arvoden till den föregående regeringens ministrar har upphävts.

För programmet Sunda lokaler 2028 föreslås ett anslag på 1,5 miljoner euro för 2020, det vill säga 0,64 miljoner euro mer än i budgeten för 2019. Målet för programmet är att göra offentliga byggnader sundare och att effektivisera vården, behandlingen och rehabiliteringen av dem som lider av dåligt inomhusklimat.

Till stöd för partiverksamheten föreslås ett anslag på 35,6 miljoner euro. Det är 6 miljoner euro mer än i budgeten för 2019. För justitiekanslersämbetets omkostnader föreslås ett anslag på 3,5 miljoner euro och för utmärkelsetecken 0,7 miljoner euro.

För Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot föreslås ett anslag på 1,38 miljoner euro. Anslagsökningen på 0,24 miljoner euro jämfört med 2019 beror på att antalet medlemsstater har ökat.

Nästa steg är att regeringens budgetproposition lämnas till riksdagen för behandling.

Statsrådets kansli ansvarar under statsministerns ledning för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet. Till kansliets uppgifter hör också samordningen av Finlands EU-politik samt statens ägarpolitik och ägarstyrningen av de statsägda bolag som lyder under statsrådets kansli.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, Lauri Taro, chef för ekonomienheten, tfn 0295 160 481, och Joonas Rahkola, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 160 998