Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Regeringen har fastställt riktlinjerna i fråga om finländarna i lägret al-Hol

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 16.12.2019 19.10 | Publicerad på svenska 16.12.2019 kl. 19.43
Pressmeddelande 678/2019

//Rättelse 17.12.2019 kl. 12.30: "enskilda personer" i punkt 3 har ersatts av "barnen".// Regeringen bestämde i dag den 16 december att finländare i lägret al-Hol kan tas hem. På basis av detta utarbetas ett principbeslut av statsrådet som ska godkännas vid statsrådets allmänna sammanträde. Säkerhetspolitiska ministerutskottet (TP-UTVA) informeras om de centrala utrikes- och säkerhetspolitiska aspekterna. Regeringens intention är att ta hem barnen så snart som möjligt.

Statsrådets riktlinjer för att ta hem de finländska barnen från lägret Al-Hol:

  1. Myndigheterna strävar i alla situationer aktivt efter att rättsstatsprincipen, grundlagen och Finlands övriga lagstiftning samt internationell rätt iakttas. Detta gäller också människorättskonventionerna, barnkonventionerna och annan tillämplig internationell rätt.
  2. Behörig myndighet i ärendet är utrikesministeriet och en av utrikesministern utsedd särskild representant som leder myndighetsverksamheten och myndighetssamarbetet samt fattar beslut om hemsändningarna med stöd av den finska lagstiftningen.
  3. De beslut som den behöriga myndigheten ska fatta för att ta hem barnen grundar sig på individuell prövning från fall till fall och på de bedömningar och beslut som görs av de som genomför prövningen.
  4. Syftet med myndighetsverksamheten är att i alla situationer trygga barnets bästa. För att detta ska vara möjligt ska man samarbeta sömlöst med barnskyddsmyndigheterna samt följa barnskyddslagen. 
  5. I och med den individuella prövningen strävar den behöriga myndigheten med alla medel efter att i varje enskilt fall säkerställa att de personer som tas hem inte utgör ett säkerhetshot för människorna i Finland. Enligt grundlagen är myndigheterna samtidigt skyldiga att se till att förfarandet inte äventyrar säkerheten för de som bor i Finland. I grundlagen tryggas vars och ens personliga frihet, integritet och säkerhet. De finländska myndigheterna ger vid behov stöd och information för prövningen.
  6. Regeringens utgångspunkt är att vi måste hjälpa barnen. Man har dock ingen skyldighet att hjälpa de vuxna som har rest frivilligt till området.
  7. De behöriga myndigheterna i Finland utreder och bedömer eventuella straffrättsliga ansvar.
  8. Regeringen bedömer behoven att ändra den lagstiftning som gäller terroristverksamhet och gör vid behov ändringar i den.
  9. Utifrån detta förnyar utrikesministeriet den särskilda representantens mandat och utrikesministeriets riktlinjer.
  10. Detta beslut är vägledande och således inte juridiskt förpliktande. Det gäller inte heller de behov och åtgärder på individnivå som barnskyddet ska sköta eller andra ärenden som gäller individers rättigheter.

Ytterligare information: Lauri Voionmaa, specialmedarbetare (internationella ärenden), tfn 050 421 0422, och Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821, statsrådets kansli