Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Regeringen: Sexuella trakasserier måste utrotas

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 12.12.2017 12.55 | Publicerad på svenska 12.12.2017 kl. 16.00
Pressmeddelande 586/2017
Kuva: Leon Israel

Sexuella trakasserier har varit en mycket omdiskuterad fråga denna höst. Finlands regering förhåller sig med största allvar till den offentliga diskussion som förs om frågan och de erfarenheter som människor delat med sig av. Regeringen betonar att sexuella trakasserier alltid ska fördömas och under inga omständigheter accepteras. Det är viktigt att också riksdagen diskuterar frågan.

Den finska lagstiftningen förbjuder sexuella trakasserier och sexuellt ofredande. Det finns emellertid mycket rum för förbättring i attitydklimatet. Vidare finns det behov av praktiska åtgärder, såsom tydliga anvisningar vad gäller trakasserier på arbetsplatser. Regeringen uppmanar alla arbetsgivare och organisationer att utreda vad de kunde göra för att få ett slut på trakasserier. Det är på direktörernas och chefernas ansvar att se till att det är nolltolerans mot sexuella trakasserier på arbetsplatserna. Regeringen uppmuntrar också alla som har råkat ut för trakasserier att lyfta fram frågan inom arbetsgemenskapen.

Attityder och praxis måste ändras på arbetsplatser, i skolor, på internet och på fritiden. Särskild vikt ska fästas vid skolorna, så att inlärningsmiljöerna är trygga för barnen och ungdomarna. Alla har rätt till en trygg studie- och skolmiljö där andra respekteras.

”Sexuella trakasserier är förknippade med en kultur av att inte tala om och ingripa i dem”, säger statsminister Juha Sipilä. ”Nu är det viktigt att fortsätta föra denna diskussion för att få till stånd en förändring.”

Regeringen beslutar i samband med sitt jämställdhetsprogram nästa vår om åtgärder som den ska vidta för att utrota sexuella trakasserier. Ministrarna Lindström, Mattila och Saarikko har å sin sida bjudit in arbetsmarknadsorganisationerna och andra viktiga berörda parter till ett diskussionsmöte. Mötet ordnas före jul och där behandlas sexuella trakasserier på arbetsplatser.

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen har gett Utbildningsstyrelsen i uppdrag att före utgången av februari 2018 tillsammans med utbildningsanordnare och andra experter uppdatera de anvisningar som gäller frågan, så att alla vid skolor och läroanstalter har förutsättningar att bekämpa sexuella trakasserier och sexuellt ofredande.

Regeringen betonar att alla måste delta i arbetet. Också den enskilda medborgaren kan ingripa mot trakasserier. Vårt samhälle måste ha nolltolerans mot sexuella trakasserier.

För begäran om kommentarer av statsministern: Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733

Ytterligare information: Riina Nevamäki, statsministerns politiska specialmedarbetare, tfn 040 705 2593