Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Utvecklingsprojekt lade fram rekommendationer för nästa regering
Regeringspolitiken behöver en strategi

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 31.1.2019 9.30
Pressmeddelande 54/2019
Foto: Publikationen Rekommendationer från projektet för utveckling av regeringens strategiska ledningsverktyg

En strategisk verksamhetsmodell för regeringspolitiken rekommenderas även för nästa regering. Samtidigt föreslås ändringar för att till stora delar utveckla de förfaranden som tillämpats under innevarande regeringsperiod. Rekommendationerna har beretts inom statsrådets kanslis och finansministeriets utvecklingsprojekt, som också har haft en parlamentarisk stödgrupp.

Det centrala budskapet i rekommendationerna från projektet är att verkliga ändringar kan åstadkommas genom måttfullhet i fråga om målsättningar och reformer i regeringsprogrammet. Regeringen har politiskt kapital, centraliseringsmöjligheter och genomförandekapacitet på tjänstemannanivå endast i ett begränsat antal frågor under sin regeringsperiod. En förutsättning för goda resultat är därför att identifiera de centrala målen och nyckelreformerna.

Det rekommenderas att man redan i regeringsförhandlingarna klart identifierar vilka reformer som kräver en längre beredningstid som sträcker sig över valperioderna. Sådana reformer har nytta av att de bereds parlamentariskt. Det är viktigt att regeringspartierna har en gemensam uppfattning om hur utgångspunkten ser ut ur olika perspektiv.

Ett annat centralt budskap i utvecklingsprojektet är att regeringens centrala mål och prioriteringar bör styra hur resurser riktas. Samordningen av de politiska processerna och resursprocesserna behöver stärkas ytterligare.

Den röda tråden i diskussionerna mellan de sakkunniga och politiker som utvecklat regeringens strategiska ledningsverktyg har varit att förtroendet mellan olika aktörer borde stärkas. Med tanke på en starkare gemensam kommunikation är det viktigt att regeringen har en tydlig kommunikationsstrategi. Det ömsesidiga förtroendet inom regeringen säkerställs genom att regeringen genast i början av sin regeringsperiod skriftligen kommer överens om sina ansvar och arbetssätt i den politiska ledningen.

Eftersom genomförandet av regeringsprogrammet stöder sig på samarbetet mellan hela regeringen och samtliga ministerier, behöver tid reserveras för den gemensamma tolkningen av regeringsprogrammet såväl inom regeringen som med tjänstemannaledningen. Detta stärker förutsättningarna för genomförandet av regeringsprogrammet över förvaltningsgränserna.

Det bör systematiskt följas upp hur regeringens målsättningar förverkligas, hur reformer framskrider och hur beslut verkställs. När man i regeringsprogrammet identifierar tydliga prioriteringar eller fenomen som kräver ändringsåtgärder, accentueras förmågan att bereda och genomföra programmet på ett förvaltningsövergripande sätt. På denna punkt lägger utvecklingsprojektet fram flera rekommendationer.

Under innevarande regeringsperiod har man gjort betydande framsteg i utvecklingen av verktyg och arbetssätt som kan användas för regeringens politiska styrning. Nu är det dock dags att ta steg mot följande nivå.

Projektet har resulterat i 20 rekommendationer

Inom projektet för utveckling av regeringens strategiska ledningsverktyg har det beretts rekommendationer som nästa regering ska fatta beslut om. Som viktiga utvecklingsobjekt har projektet identifierat följande frågor: att bättre samordna de politiska processerna och resursprocesserna, att stärka regeringens gemensamma kommunikation, att samordna koordinationen och genomförandet av regeringspolitiken samt att säkerställa den politiska beredningen över valperioderna. Projektet har resulterat i 20 rekommendationer som tidsmässigt har delats in i tre faser: regeringsprogramfasen, startfasen och regeringsperioden.

När statsminister Juha Sipiläs regering tillträdde 2015 övergick man i Finland till den politiska modell som ett strategiskt regeringsprogram förutsätter. Regeringsprogrammet visar tydligare än tidigare regeringens prioriteringar. Förverkligandet av regeringens målsättningar och realiseringen av regeringens spetsprojekt har följts upp och bedömts vid regeringens regelbundna strategisessioner.


Ytterligare information: Paula Lehtomäki, statssekreterare, tfn 0295 160 280, statsrådets kansli, Martti Hetemäki, statssekreterare, tfn 0295 530 292, finansministeriet, Sirpa Kekkonen, programråd, tfn 0295 160 181, Jouni Varanka, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 160 177, och Ulla Rosenström, ledande sakkunnig, tfn 0295 160 188, statsrådets kansli