Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Heikki Kanninen och Tuula Pynnä Finlands kandidater för två uppdrag som domare i tribunalen vid EU-domstolen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 8.7.2021 14.05
Pressmeddelande 435/2021
Bilder: Europeiska unionens domstol

Statsrådet utsåg i dag den 8 juli 2021 juris licentiat, ekonom Heikki Kanninen och juris kandidat, vicehäradshövding Tuula Pynnä till Finlands kandidater för sexåriga mandat som domare i tribunalen vid Europeiska unionens domstol med början den 1 september 2022. Både Kanninen och Pynnä kandiderar för en fortsatt mandatperiod. När Finland har meddelat sina kandidater beslutar medlemsstaternas regeringar om utnämningarna efter att ha hört den EU-kommitté som yttrar sig om kandidaternas lämplighet.

Både Kanninen och Pynnä har gedigen kännedom om EU-rätten och den nationella rättsordningen. De har i olika sammanhang anförtrotts betydande förtroendeuppdrag och deras sakkunskap har utnyttjats i stor utsträckning.
 
Kanninen har varit domare i tribunalen sedan 2009 och tribunalens vice ordförande 2013–2016. Tidigare har han tjänstgjort som domare vid Europeiska unionens personaldomstol. I Finland har Kanninen varit bland annat ledamot av högsta förvaltningsdomstolen och lagstiftningsråd vid justitieministeriet.
 
Pynnä har varit domare i tribunalen sedan 2019. Tidigare har hon varit Finlands statsombud i EU-domstolen. Pynnä har också tjänstgjort som ledamot av högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen samt underrättsdomare. Hon har avlagt två utländska påbyggnadsexamina i juridik.
 
EU-domstolen hör till de viktigaste EU-institutionerna vid sidan av Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen. Till EU-domstolen hör två domstolar med säte i Luxemburg: domstolen och tribunalen. Tribunalen behandlar bland annat talan som enskilda personer och företag väcker mot EU-institutionerna. Dessa kan gälla till exempel konkurrensrätt, statsstöd, immateriella rättigheter samt EU:s tjänsteföreskrifter. Tribunalen är sammansatt av två domare per medlemsstat. Domarna utövar sin tjänst fullständigt opartiskt och oavhängigt.

Ytterligare information: Heidi Kaila, lagstiftningsråd, tfn 0295 160 313, statsrådets kansli