Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Organisationers och säkerhetsmyndigheters regionala samarbete bör utvecklas

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 12.12.2017 12.07
Pressmeddelande 585/2017

Organisationer i Finland har en lång tradition av att stödja myndigheters säkerhetsarbete. Samarbetet mellan organisationerna och myndigheterna fungerar bra på nationell nivå och i fråga om olika larmuppdrag. Det regionala samarbetet är emellertid inte lika fungerande och det finns brist på övergripande samordning av den tredje sektorn på regional nivå och landskapsnivå. På landskapsnivå bör det skapas ett säkerhetsnätverk som förvaltas av ansvariga inom landskapsförvaltningen, och alla organisationer som är viktiga med tanke på säkerhetsverksamheten ska ansluta sig till det. Det bör arrangeras mer praktiska övningar för myndigheterna och organisationerna. Dessutom bör myndigheterna underrättas i allt större utsträckning om den verksamhet som organisationerna inom säkerhetssektorn bedriver.

Detta konstateras i en utredning vars syfte var att analysera den verksamhet som bedrivs i större skala inom den tredje sektorn för att stödja säkerhetsverksamheten. Utredningen bidrar till en bättre uppfattning om antalet aktörer inom den tredje sektorn som är viktiga med tanke på myndigheternas säkerhetsverksamhet samt om deras kompetens, funktionen hos samarbetet mellan myndigheterna och organisationerna och finansieringen inom den tredje sektorn. Samtidigt stöder utredningen statsrådets gemensamma prognostiseringsarbete och producerar information till stöd för samarbetet mellan organisationer och säkerhetsmyndigheter som lyder under inrikesministeriet samt för utvecklingen av samarbetet.

Finansieringen måste tryggas och det strategiska partnerskapet med inrikesministeriet stärkas

Det finns ett klart behov av en reform av den finansiering som beviljas organisationerna. Det viktigaste med reformen är att säkerställa att organisationerna beviljas finansiering i nuvarande omfattning, så att deras arbete inte äventyras. Inom försvarsförvaltningen är Försvarsutbildningsföreningen myndigheternas strategiska partner och finansieringsmodellen relativt tydlig. Många av organisationerna bör också ingå ett genuint strategiskt partnerskap med inrikesministeriet.

I den nuvarande finansieringsmodellen får de organisationer som är verksamma inom säkerhetssektorn ett betydande offentligt understöd av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). För att partnerskapet ska vara möjligt bör inrikesministeriet i stället för STEA svara för understödet till de organisationer som är verksamma i kärnan av säkerhetsverksamheten. Partnerskapet möjliggörs också av ett djupare samarbete mellan inrikesministeriet och STEA när det gäller finansiering av organisationernas verksamhet och uppföljning av resultaten. Organisationerna bör dessutom utveckla andra former av medelsanskaffning.

Ramboll Management Consulting Oy, Vasa universitet och Försvarshögskolan utredde den verksamhet som bedrivs inom den tredje sektorn för att stödja myndigheternas säkerhetsverksamhet. Ett flertal tjänstemän och representanter för organisationer såväl på nationell nivå som på regional och lokal nivå medverkade i genomförandet av undersökningen. Inom ramen för projektet gjordes ett stort antal intervjuer och ordnades åtta regionala diskussionstillfällen med säkerhet som tema.

Publikationen ”Kolmas sektori viranomaisten turvallisuustoiminnan tukena” utarbetades inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2017.

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet finns på tietokayttoon.fi

Ytterligare information: Janne Jalava, utvecklingsdirektör, Ramboll Management Consulting Oy, tfn 040 350 1538, janne.jalava(at)ramboll.fi