Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Kommentera programmet Sunda lokaler 2028 senast den 15 februari 2018

miljöministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2017 13.42
Pressmeddelande 589/2017

Under ledning av bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen har det berett ett förslag till ett tioårigt åtgärdsprogram, Sunda lokaler 2028. Syftet med programmet är att snabbt minska antalet personer som lider av dålig inomhusluft och att lokaler varaktigt ska vara sunda. En omfattande remiss inleds den 13 december 2017.

Man vill att förebyggandet av problem med inomhusluften ska bli en del av fastighetsvårdens vardag. Målet med åtgärdsprogrammet är att byggnadsbeståndet som ägs av kommuner och staten ska bli bättre senast vid utgången av 2028. Detta gäller såväl läroinrättningar, daghem och vårdinrättningar som andra offentliga byggnader. För att identifiera, ingripa i och förebygga problem med inomhusluften föreslås en övergripande modell som bygger på god praxis. Rådgivningen, stödet och vården för personer som lider av dålig inomhusluft ska effektiviseras. I lösningsmodellerna beaktas också lokalernas funktion och flexibilitet med avseende på användningsbehoven.

Ett brett urval experter, beslutsfattare, användare av lokalerna och andra intresserade ombes ge respons. Under tiden 13.12.2017–15.2.2018 kan du ge respons genom att sända e-post till projektet på adressen [email protected].

Sunda lokaler 2028-diskussionsmöten för intressentgrupper hålls i Uleåborg den 17 januari 2018, i Helsingfors den 18 januari 2018, i Joensuu den 2 februari 2018 och i Åbo den 13 februari 2018. Mötena kan också följas direkt på webben. 

Dessutom samlar man in respons med en webbenkät som pågår mellan den 20 december 2017 och den 15 februari 2018.

Förslaget till åtgärdsprogram har beretts under hösten 2017 av företrädare för regeringspartierna och experter. I projektgruppen ingår representanter för statsrådets kansli, miljöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt utbildnings- och kulturministeriet. Åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 färdigställs utifrån responsen före utgången av februari 2018. Genomförandet organiseras under mars månad. 

Åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028, förslag 13.12.2017 (på finska)

Mer information på åtgärdsprogrammets webbplats.

Ytterligare information: 
Marika Paavilainen, projektdirektör, regeringsråd, tfn 0295 160 462, statsrådets kansli, Katja Outinen, överingenjör, tfn 0295 250 217, miljöministeriet, Vesa Pekkola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 282, social- och hälsovårdsministeriet, och Tarmo Mykkänen, överinspektör, tfn 0295 330 220 undervisnings- och kulturministeriet