Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Läckan i gasledningen Balticconnector har lokaliserats till Finlands ekonomiska zon

arbets- och näringsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 10.10.2023 17.48 | Publicerad på svenska 10.10.2023 kl. 19.51
Pressmeddelande 442/2023
På bilden av gasrör

På söndagen meddelade Gasgrid Finland Oy åt myndigheterna att en läcka hade upptäckts i gasledningen Balticconnector mellan Finland och Estland den 8 oktober på morgonen. Läckan finns inom Finlands ekonomiska zon. De finska myndigheterna har under ledning av centralkriminalpolisen inlett en utredning om ärendet. Med tanke på försörjningsberedskapen är situationen stabil. I och med förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön har särskild uppmärksamhet fästs vid skyddet av kritisk infrastruktur.

Läckan i gasledningen Balticconnector mellan Finland och Estland har lokaliserats till Finlands ekonomiska zon. Utifrån den information som producerats av Gränsbevakningsväsendet har Gasgrid Finland gjort en expertbedömning enligt vilken skadan inte har uppstått till följd av den normala processen för gasöverföring. Platsen där läckan finns hör till Finlands ekonomiska zon. Centralkriminalpolisen ansvarar för utredningen av fallet med stöd av Gränsbevakningsväsendet och andra myndigheter. De finska myndigheterna har haft nära kontakt med sina allierade och partners angående situationen.

Gasledningen Balticconnector har varit ur bruk sedan morgonen den 8 oktober när överföringsbolagen Gasgrid och estniska Elering upptäckte läckan och stängde ventilerna. Gasgrid uppskattar att det tar flera månader att reparera gasledningen.

Det finska gassystemet är stabilt. Tillgången till gas har tryggats via LNG-terminalen i Ingå. Terminalen har kapacitet och förmåga att leverera den gas som Finland behöver även under den kommande vintern. Den inmatningskapacitet som finns tillgänglig för marknaden räcker väl till för att tillgodose kundernas behov.

Avbrottet i gasöverföringen via Balticconnector orsakar inga omedelbara problem med att trygga energiförsörjningen. Avbrottet kan i någon mån höja gaspriset, men det förväntas inte ha någon större inverkan på elpriset i Finland. Elförbindelserna mellan Finland och Estland (Estlink 1 och 2) fungerar normalt.

I denna situation är det motiverat att de bolag som säljer och köper gas beställer gas till LNG-terminalen i Ingå samt effektivare förbereder sig på en högre efterfrågan under vintersäsongen och på tryggandet av gasförsörjningen.

Med tanke på försörjningsberedskapen är situationen stabil

I egenskap av den myndighet som svarar för försörjningstryggheten för naturgas följer Försörjningsberedskapscentralen noga med situationen på gasmarknaden tillsammans med arbets- och näringsministeriet och andra myndigheter, och är beredd att vid behov vidta åtgärder. Enligt Försörjningsberedskapscentralen är situationen stabil med tanke på försörjningsberedskapen och alla tjänster fungerar för närvarande normalt.

I och med förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön har särskild uppmärksamhet fästs vid skyddet av kritisk infrastruktur. Samarbetet och informationsutbytet mellan myndigheter har intensifierats.

Dessutom får aktörer som är kritiska med tanke på försörjningsberedskapen ta del av aktuell information om läget, utifrån vilken de har kunnat förbereda sig och anpassa sina säkerhetsåtgärder enligt det rådande läget.

Arbets- och näringsministeriet följer situationen som det ministerium som ansvarar för utvecklingen av energimarknaden och tryggandet av energiförsörjningen i Finland.

Fel har konstaterats i datakabeln mellan Finland och Estland

De finska myndigheterna har på söndagen dessutom fått information om ett fel i datakabeln mellan Finland och Estland. Skadan på datakabeln påverkar inte Finlands kritiska datakommunikationsförbindelser och de fungerar som normalt. De kritiska förbindelserna har tryggats genom flera olika arrangemang och i Finland har man också förberett sig på skador på undervattensinfrastrukturen genom olika försörjningsberedskapsåtgärder.

Beroende på felets exakta läge kommer undersökningarna att ledas antingen av finska eller estniska myndigheter, i nära samarbete med varandra. Felet finns troligtvis inom Estlands ekonomiska zon. Den estniska marinen, som för tillfället ansvarar för utredningen, har ännu inte kunnat bekräfta felets läge.

Teleföretagen i Finland, det vill säga ägarna av sjökablarna, följer med hur de nät och tjänster som de tillhandahåller fungerar i enlighet med de skyldigheter som föreskrivits i lag. Teleföretagen underrättar också Transport- och kommunikationsverket om sina iakttagelser.

Transport- och kommunikationsverket och teleoperatörerna har länge samarbetat för att säkerställa kommunikationsförbindelsernas funktion och för att trygga beredskapen i anslutning till dem. Transport- och kommunikationsverket fick på söndag den 8 oktober meddelande från sjökabelns ägare Elisa om att kabeln skadats.

Mer information: Risto Artjoki, statssekreterare, statsrådets kansli, tfn 091 602 2006, Riku Huttunen, överdirektör, energiavdelningen, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6518 , Janne Känkänen, verkställande direktör, Försörjningsberedskapscentralen, tfn 029 505 1012, Heidi Kivekäs, direktör för enheten för Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket, tfn 029 539 0525, Petri Peltonen, tf kanslichef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3662