Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Rådet för bedömning av lagstiftningen: propositionen för att slopa nedsättningar av förmåner enligt aktiveringsmodellen är svåröverskådlig

Statsrådets kommunikationsavdelning
9.10.2019 13.38
Pressmeddelande 512/2019

Rådet för bedömning av lagstiftningen har bedömt en regeringsproposition om de nedsättningar av förmåner som ingår i aktiveringsmodellen. Konsekvenserna av att slopa dessa nedsättningar behandlas från många olika synvinklar i propositionen. Det är dock svårt att få en uppfattning om propositionens syfte. Man har inte väntat på de slutliga forskningsresultaten i fråga om aktiveringsmodellen, vilket gör att all information om aktiveringsmodellens konsekvenser inte kan utnyttjas.

I propositionen föreslås det att de skyldigheter och de nedsättningar av förmåner som ingår i aktiveringsmodellen ska slopas. Om villkoren i aktiveringsmodellen inte uppfylls, ska det i praktiken inte längre leda till att arbetslöshetsförmånen sänks med 4,65 procent (nedsättning av förmåner enligt aktiveringsmodellen).

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att det är bra att konsekvenserna av att slopa de nedsättningar av förmåner som ingår i aktiveringsmodellen behandlas på ett mångsidigt sätt i utkastet till proposition. I propositionen presenteras många sifferkalkyler. Även forskningsrön utnyttjas, och osäkerhetsfaktorerna kring konsekvenserna dryftas på ett ändamålsenligt sätt. Konsekvenserna för olika målgrupper framgår väl av propositionen.

Svårigheten med att få en helhetsbild av propositionen beror dels på att dess syfte är svårtolkat, dels på att de förslag som gäller åtgärder som kompenserar sysselsättningseffekterna bereds separat. I propositionsutkastet presenteras inte heller några alternativ till den föreslagna åtgärden. Det är svårt att få en uppfattning om syftet med lagändringen, det vill säga vilket problem man vill åtgärda eller lösa genom propositionen.

Vid beredningen av propositionen har man inte väntat på resultaten av slutrapporten om aktiveringsmodellen, där bland annat sysselsättningseffekterna behandlas. Avsikten är att forskningsresultaten ska beaktas senare. Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att de slutliga forskningsresultaten i fråga om aktiveringsmodellen bör utnyttjas vid beredningen av propositionen. Forskningsresultaten ger värdefull information om aktiveringsmodellens konsekvenser, som kan användas för att ändra lagstiftningen vid behov. Forskningsinformationen bidrar till en bättre lagstiftning i framtiden.

Rådet för bedömning av lagstiftningen har lämnat ett utlåtande om regeringens proposition med förslag till lagar i syfte att slopa de skyldigheter och de nedsättningar av förmåner som ingår i aktiveringsmodellen. Propositionen har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att uppdraget från regeringen att slopa nedsättningarna av förmåner verkar ha bundit tjänstemannaberedningen på ett sätt som har försämrat förutsättningarna att klargöra syftet och bedöma alternativa lösningar och deras konsekvenser från olika synvinklar. Utkastet till regeringens proposition är bristfälligt med tanke på kraven i anvisningarna om konsekvensbedömning av lagförslag. Propositionsutkastet bör korrigeras i överensstämmelse med rådets utlåtande innan regeringens proposition lämnas till riksdagen.

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Meri Virolainen, bedömningsråd, tfn 050 523 2426, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen