Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Rådet för bedömning av lagstiftningen
Medför en utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet kostnader eller nytta för Finland?

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 10.5.2023 14.25 | Publicerad på svenska 1.6.2023 kl. 10.43
Nyhet

Rådet för bedömning av lagstiftningen har lämnat sitt utlåtande till kommunikationsministeriet om statsrådets skrivelser (U 16/2022 rd och UK 22/2022 rd) angående kommissionens förslag till en förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet.

Förslaget till förordning har som mål att främja en ökning av samtliga transportslag, att smidiggöra och effektivisera transporterna, att integrera de urbana knutpunkterna bättre i transportnätet samt att effektivisera förvaltningen.  Kommissionens förslag skärper kraven för alla slag av leder och knutpunkter.  Förslaget medför nya krav för landsvägar, bannät och trafikknutpunkter.  

Skrivelserna om utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet ger en god uppfattning om ärendets nationella beredning och Finlands påverkansarbete i ärendet.  Rådet anser det vara bra att man i U-skrivelsen identifierat många olika slag av konsekvenser.  I U-skrivelsen har man allmänt bedömt till exempel konsekvenser för regional utveckling, likabehandling, hälsa, mobilitet, brottsbekämpning och digitalisering. Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att en presentation av de väsentliga kostnaderna i en kortfattad tabell skulle göra det lättare att få en helhetsbild av skrivelserna.  På så sätt skulle läsaren vid en första anblick få en helhetsbild av förslagens omfattning samt av de väsentliga kostnaderna och nyttan för Finland.  

Ur ett kostnads-nyttoperspektiv kan den föreslagna förordningen eventuellt medföra mer kostnader än nytta för Finland, om inte kommissionen medger Finland undantag från de krav som ställs i förordningen.  I den fortsatta beredningen bör det bedömas i vilken utsträckning det är möjligt att tillämpa kraven i förordningen i enlighet med lokala förhållanden och hur eventuella undantag som Finland beviljas påverkar de kostnader som förordningen beräknas medföra för Finland.

Rådet anser det vara bra att det i skrivelserna öppet lyfts fram vilka negativa miljökonsekvenser förslaget har. I den fortsatta beredningen är det nödvändigt att noggrannare bedöma huruvida miljömålen för förslaget till förordning uppfylls i Finland eller om den föreslagna ändringen medför mer skada än nytta för miljön och klimatet.

Rådet för bedömning av lagstiftningen har lämnat sitt utlåtande om statsrådets skrivelse (U 16/2022 rd) och kompletterande skrivelse (UK 22/2022 rd) om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet, om ändring av förordning (EU) 2021/1153 och förordning (EU) 913/2010 och om upphävande av förordning (EU) 1315/2013 som kommunikationsministeriet har lämnat till riksdagen. Utlåtandet är offentligt. 

Rådet anser att skrivelserna ger en god uppfattning om förordningsförslagets bakgrund, innehåll, mål och preliminära konsekvenser. Rådet anser att de väsentliga konsekvenserna har identifierats i skrivelserna. Konsekvensbedömningarna bör preciseras vid den fortsatta beredningen utifrån iakttagelserna i detta utlåtande. 

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Annika Collin, specialsakkunnig, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160 589.

Rådet för bedömning av lagstiftningen är ett självständigt och oberoende organ som ger utlåtanden om utkast till regeringspropositioner och konsekvensbedömningarna i dem.