Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Minister Tuppurainen deltar i plenarsammanträde för konferensen om Europas framtid i Strasbourg

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 29.4.2022 9.56
Pressmeddelande 272/2022
Bild: Phil Behan

Europaminister Tytti Tuppurainen deltar i det sjunde och sista plenarsammanträdet för konferensen om Europas framtid i Strasbourg den 29–30 april. Avsikten är att vid sammanträdet bereda plenarförsamlingens förslag till konferensens slutrapport, som ska publiceras den 9 maj 2022.

Konferensens plenarförsamling har under våren diskuterat de synpunkter på EU:s framtida utmaningar och möjligheter som medborgarna fört fram både nationellt och på EU-nivå. Plenarförsamlingen ska lägga fram sitt förslag till konferensens styrelse utifrån medborgarnas synpunkter. Efter det sista plenarsammanträdet utarbetar styrelsen en slutlig slutrapport om diskussionerna under konferensen och de förslag som medborgarna kommit med. Rapporten överlämnas till Europaparlamentets talman och rådets och kommissionens ordförande på Europadagen den 9 maj. Därefter ska varje institution se över förslagen och bedöma behovet av fortsatta åtgärder inom ramen för sina befogenheter och EU:s grundfördrag.

”Finland har gjort exceptionella satsningar på konferensen om Europas framtid genom att ordna Europa är vi-turnén. Vi ordnade bland annat hela unionens nordligaste diskussionstillfälle i Utsjoki. Där diskuterades i synnerhet de tankar och önskemål som EU:s enda urfolk, samerna, har i fråga om unionens verksamhet. I Uleåborg ordnade vi tillsammans med våra samarbetspartner ett evenemang där unga från hela Barentsregionen – Finland, Sverige, Norge och Ryssland – fick dela med sig av sina tankar om Europas framtid. Det är viktigt att medborgarnas synpunkter beaktas i konferensens slutsatser”, säger minister Tuppurainen.

Till konferensens plenarförsamling hör bland annat 108 ledamöter av Europaparlamentet, 108 ledamöter av nationella parlament, 108 medborgare och företrädare för andra europeiska samarbetspartner. Konferensens betoning på ungdomar är en viktig aspekt för Finland. Därför är Finlands medborgarrepresentant vid konferensen den 20-åriga Ninni Norra, som valts genom Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf.

I Finland ordnades som en del av konferensen evenemangsserien Europa är vi. Den omfattade sammanlagt 19 evenemang runt om i landet, från Helsingfors till Utsjoki, under hösten 2021 och våren 2022. Vid varje evenemang deltog en minister, och sammanlagt 12 ministrar medverkade till turnén. Också olika samarbetspartner, till exempel städer, bidrog till arrangemangen. Statsrådet publicerade i februari ett sammandrag av diskussionerna under evenemangsserien och av finländarnas synpunkter på Europas framtid.

Diskussionerna visar att finländarna vill se EU vidta konkreta åtgärder till exempel för att bekämpa klimatförändringen, stärka unionens roll som säkerhetsgarant och utveckla unionens gemensamma migrations- och asylpolitik. Ett sammanbindande tema för de olika diskussionerna var stärkandet av EU:s resiliens, det vill säga kristålighet. Även EU:s gemensamma värden, såsom demokrati, rättsstatsprincipen, grundläggande rättigheter, jämställdhet och minoriteters rättigheter, togs upp i många diskussioner.

Konferensen om Europas framtid inleddes på Europadagen den 9 maj 2021 och avslutas exakt ett år senare den 9 maj 2022. Konferensens idé har varit att låta EU-medborgarna framföra sina åsikter om EU:s framtida utmaningar och möjligheter.

Ytterligare information: Topi Juga, sakkunnig i EU-ärenden, tfn 050 407 1216, och Saara Pokki, specialmedarbetare, tfn 050 478 6363, statsrådets kansli

Tytti Tuppurainen