Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Minister Tuppurainen: Europa arbetar tillsammans mot coronakrisen

Statsrådets kommunikationsavdelning
18.3.2020 8.00 | Publicerad på svenska 19.3.2020 kl. 12.01
Kolumn

Finland står inte ensamt inför coronakrisen. Europa är gemensamt och våra öden sammanflätade. Under de senaste dagarna har syftet med Europeiska unionen fått en helt ny betydelse, i och med att Europa nu står i coronavirusepidemins brännpunkt. Många europeiska länder har redan drabbats av coronaviruset på ett helt exceptionellt sätt, och vi förbereder oss på att epidemin breder ut sig.

Det europeiska samarbetet har en nyckelroll både när det gäller att rädda människoliv och åtgärda ekonomiska skador. Inget europeiskt land, inte heller Finland, är oberoende av eller fristående från krisen. Epidemin delar inte upp Europa i norr och söder, i öst och väst eller i nya och gamla medlemsländer. Alla länder vidtar liknande åtgärder för att bekämpa sjukdomen. De ekonomiska konsekvenserna av krisen hanteras nu på samma sätt överallt: medlemsländerna är beredda att vidta gemensamma stimulansåtgärder för att dämpa den nedgång i efterfrågan som drabbar de europeiska företagen. Kommissionen har föreslagit att EU:s regler om statligt stöd och budgetregler tillfälligt luckras upp för att medlemsländerna ska ha tillräckligt med spelrum i fråga om sina nationella stödåtgärder. Situationen är gemensam för alla.

Utöver nationella stimulansåtgärder måste vi tillgripa alla tänkbara EU-verktyg för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. Förra veckan lade kommissionen fram ett stödpaket på 37 miljarder euro med anledning av coronaviruset. I stödpaketet ingår 8 miljarder euro outnyttjade EU-budgetmedel som kan frigöras omedelbart. För arbetet för att dämpa konsekvenserna av coronaviruset avsätts dessutom 29 miljarder euro ur EU-budgeten och en nästan lika stor summa strukturfondsmedel som ännu inte fördelats.

Även andra EU-finansieringsinstrument kommer att användas som buffert för att hantera virusets ekonomiska konsekvenser. Europeiska investeringsbanken får ytterligare garantier på en miljard euro för att kunna lånefinansiera i synnerhet små och medelstora företag. Enligt kommissionens uppskattning kan banken på så sätt avsätta 8 miljarder euro till 100 000 små och medelstora företag i Europa. Även Europeiska centralbanken informerade förra veckan om sina egna botemedel mot den svåra situationen. ECB erbjuder bland annat banker förmånliga lån för finansiering av små och medelstora företag som drabbas av coronaviruset. Alla dessa åtgärder är ytterst viktiga i dessa utmanande tider.

EU eller euroområdet faller inte samman på grund av coronaviruset. Eurons kristålighet har stärkts avsevärt sedan krisen under 2010-talet.

På nationell nivå har många länder föreslagit undantagsåtgärder och begränsningar bland annat i fråga om människors rörlighet. EU-ländernas stats- och regeringschefer kom i tisdags överens om att också resor till EU tillfälligt begränsas för en månad. Det är viktigt att EU-länderna samordnar sina begränsningsåtgärder så att godstransporterna på den inre marknaden inte störs. Det gäller att se till att det finns tillräckligt med varor i butikerna och att varorna når fram där de behövs.

Det ställs höga förväntningar på Europeiska unionen och unionens gemensamma åtgärder, och vi måste svara på dem. Den gemensamma lägesbilden stärks genom regelbundna ministermöten. Medlemsländerna kan sprida information om effekterna av sina åtgärder för att bromsa coronavirusets spridning, såsom förbud mot stora evenemang och stängning av skolor. Det är viktigt att tillgången till medicintekniska produkter, andningsskydd och annan utrustning säkras i hela unionen, till exempel genom gemensam upphandling. Det europeiska forskningssamarbetet är av oskattbar betydelse för utvecklandet av ett vaccin mot coronaviruset.

EU-ländernas stats- och regeringschefer diskuterade krisåtgärder redan förra veckan vid en videokonferens, och diskussionen fortsatte i tisdags. Finland deltar aktivt i EU:s åtgärder och framhåller vikten av gemensamma insatser. Unionens funktionsförmåga måste upprätthållas även under undantagsförhållanden, och därför är det nödvändigt att regelbundet hålla ministermöten per telefon eller via videouppkoppling.

Vi lever i exceptionella tider i Europa. Det som är unikt med Europeiska unionen är dess medlemsländers suveränitet. Det är också orsaken till att unionen även mitt i coronakrisen fungerar på så sätt att medlemsländerna fattar sina egna beslut. Oavsett har EU visat sin förmåga att fylla luckorna mellan de separata besluten och samordna åtgärderna. EU har också egen behörighet. Nu sätts allt detta på prov.

Europa har drabbats av farsoter under flera årtusenden. De har påverkat världsdelens utveckling på många sätt. Trots det elände den rådande coronakrisen fört med sig har den också fört oss människor samman. Skillnaderna mellan regeringar och oppositionspartier har minskat, de unga har insett att de behöver ta ansvar för de äldre. Jean Monnet, som anses vara en av EU:s grundare, har sagt att syftet med det europeiska samarbetet inte är att slå samman stater, utan att förena människor. Inför detta gissel är alla vi europeiska medborgare bara människor – tillsammans och varandra lika.

Tytti Tuppurainen
Europa- och ägarstyrningsminister