Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar i ministeriernas arbetsfördelning

Statsrådets kommunikationsavdelning 28.5.2015 18.13
Pressmeddelande 277/2015

Regeringsförhandlarna kom torsdagen den 28 maj överens om preciseringar i arbetsfördelningen mellan ministerierna.

Ytterligare information: Riina Nevamäki, tfn 040 705 2593

CENTERN

Statsministern

Statsministern behandlar vid statsrådets kansli (SRK) en del av ärendena vid statsrådets EU-sekretariat och SRK:s övriga ärenden inklusive ägarstyrningsärendena. Av de ärenden som hör till statsrådets EU-sekretariat behandlar statsministern de ärenden som anknyter till Europeiska rådet, ärenden som gäller ändring av Europeiska unionens grundfördrag och utnämningsärenden som hänför sig till Europeiska unionen.

Statsministern sköter samordningen av beredningen och behandlingen i fråga om de ärenden som enligt grundlagen hör till statsrådet. Statsministern har ett särskilt ansvar för den övergripande samordningen när det gäller digitalisering, avveckling av normer och försöksverksamhet inom ministeriernas ansvarsområden.

Näringsministern

Näringsministern är chef för arbets- och näringsministeriet (ANM) och behandlar ANM:s ärenden med undantag av de ärenden som sköts av justitie- och arbetsministern.

Kommunikationsministern

Kommunikationsministern är chef för kommunikationsministeriet (KM) och behandlar de ärenden som hör till ministeriet. Dessutom behandlar ministern de av justitieministeriets (JM) ärenden som gäller Ålands självstyrelse.

Familje- och omsorgsministern

Familje- och omsorgsministern behandlar ärenden som hör till avdelningen för social- och hälsovårdstjänster, dock inte ärenden som gäller läkemedelsförsörjning, samt ärenden som hör till avdelningen för främjande av välfärd och hälsa och jämställdhetsärenden.

Jordbruks- och miljöministern

Jordbruks- och miljöministern är chef både för jord- och skogsbruksministeriet (JSM) och för miljöministeriet (MM) och behandlar de ärenden som hör till dessa ministerier.

Kommun- och reformministern

Kommun- och reformministern behandlar finansministeriets (FM) ärenden i fråga om kommun- och regionförvaltningen, personal- och förvaltningspolitiken, IKT-funktionen inom den offentliga förvaltningen och de ärenden som sköts av finanscontrollerfunktionen samt ärenden som gäller statistikföring. Dessutom svarar ministern för utrednings- och forskningsverksamheten vid SRK samt för samordningen av målen för statens sektorsforskning till stöd för beslutsfattandet.

SANNFINLÄNDARNA

Utrikesministern

Utrikesministern är chef för utrikesministeriet (UM) och behandlar UM:s ärenden inklusive arktiska frågor men inte de ärenden som sköts av utrikeshandels- och utvecklingsministern.  Utrikesministern behandlar dessutom de ärenden inom SRK:s ansvarsområde som hör till statsrådets EU-sekretariat och som inte hör till statsministern.

Utrikesministern är statsministerns första ställföreträdare.

Justitie- och arbetsministern

Justitie- och arbetsministern är chef för justitieministeriet (JM) och behandlar JM:s ärenden. Av ANM:s ärenden behandlar justitie- och arbetsministern dessutom de ärenden som hör till avdelningen för kunskapshantering, avdelningen för sysselsättning och företagande och avdelningen för arbetslivs- och marknadsfrågor.

Försvarsministern

Försvarsministern behandlar försvarsministeriets (FSM) ärenden.

Social- och hälsovårdsministern

Social- och hälsovårdsministern behandlar övriga ärenden inom social- och hälsovårdsministeriets (SHM) ansvarsområde.

SAMLINGSPARTIET

Finansministern

Finansministern är chef för finansministeriet (FM) och behandlar FM:s ärenden med undantag för de ärenden som hör till kommun- och reformministern.

Undervisnings- och kulturministern

Undervisnings- och kulturministern behandlar undervisnings- och kulturministeriets (UKM) ärenden.

Inrikesministern

Inrikesministern behandlar inrikesministeriets (IM) ärenden.

Utrikeshandels- och utvecklingsministern

Utrikeshandels- och utvecklingsministern behandlar de ärenden som gäller handelspolitiken och utvecklingssamarbetet samt ärenden som gäller det nordiska samarbetet.

hallitusneuvottelut regeringen