Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Ministeriernas kanslichefer och statssekreterare samlades till gemensamt möte i Ständerhuset för att diskutera digitaliseringen av den offentliga förvaltningen

Statsrådets kommunikationsavdelning
25.10.2021 16.54 | Publicerad på svenska 27.10.2021 kl. 16.06
Nyhet
Säätytalon kokoushuoneessa ministeriöiden kansliapäälliköitä ja valtiosihteereitä kokouspöydän ääressä.

Måndagen den 25 oktober samlades ministeriernas kanslichefer och statssekreterare till ett fysiskt möte i Ständerhuset för första gången sedan coronapandemin bröt ut. Teman för mötet var lägesbilden över och målen för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen.

Statssekreteraren vid statsrådets kansli Henrik Haapajärvi konstaterade i sitt öppningsanförande att den offentliga förvaltningen har många roller när det gäller att främja en digital omställning i Finland. I takt med att befolkningen åldras och servicebehovet ökar bör arbetsproduktiviteten förbättras med hjälp av digitalisering. Samtidigt bör man säkerställa tillgängliga e-tjänster för medborgarna. En av de viktigaste frågorna under de närmaste åren har att göra med hur man kan utnyttja artificiell intelligens och hur man säkerställer att den utnyttjas på ett etiskt sätt. Haapajärvi konstaterade att Finland behöver en gemensam vision för att främja en digital omställning.

Vid mötet hördes också expertomdömen. I internationell jämförelse hör Finland till de bästa i världen när det gäller att utnyttja digitalisering. Utvecklingen och den internationella konkurrensen blir dock allt intensivare, vilket betyder att vi ständigt måste utveckla vår kompetens och hållbara infrastruktur. Det gäller också att bidra till digitaliseringen av de offentliga tjänsterna på ett sätt som utgår från medborgarna och beaktar olika människogrupper. Därtill måste vi stödja företagens digitala omställning.

Regeringsprogrammet innehåller flera föresatser om digitalisering och dataekonomi, och det pågår flera projekt för att verkställa dessa. Samarbetet och samordningen bör emellertid stärkas ytterligare. Under diskussionen konstaterades ett behov av både en gemensam strategisk vision och konkreta åtgärder. Vid beredningen av lagstiftning som gäller digitalisering bör vi särskilt beakta förmågan att förutse förändringar i omvärlden och informationssäkerheten. Även resurserna för långsiktig utveckling, underhåll av lösningar och stärkande av kompetensen bör tryggas.

Ministerarbetsgrupp styr digitaliseringen av den offentliga förvaltningen

Kanslichefernas och statssekreterarnas möte förberedde arbetet i ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen, som tillsattes i september. Arbetsgruppen har till uppgift att styra utvecklingen av den offentliga förvaltningen, digitaliseringen, dataekonomin och informationspolitiken.

I och med coronapandemin har behovet av digitalisering blivit mer aktuellt. Enligt den färdplan för att stärka hållbarheten i de offentliga finanserna som utarbetats av statsminister Sanna Marins regering är digitalisering ett viktigt instrument när det gäller att förbättra den offentliga förvaltningens produktivitet och uppnå kostnadseffektivitet.

Till ministerarbetsgruppens uppgifter hör att utarbeta en lägesbild över och en vision för den digitala omställningen i Finland. Detta motsvarar målet för EU:s digitala strategi när det gäller att se till att den digitala omställningen fungerar för alla människor och företag och samtidigt bidrar till ett klimatneutralt EU 2050.

Kommunminister Sirpa Paatero är ordförande för ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen i ärenden som gäller den offentliga förvaltningen. Ordförande i övriga ärenden är kommunikationsminister Timo Harakka till utgången av mars 2022 och näringsminister Mika Lintilä till utgången av september 2022.

Ytterligare information: Henrik Haapajärvi, statssekreterare, statsrådets kansli, tfn 09 1602 2006
Laura Eiro, avdelningschef, överdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 166
Jarkko Levasma, IKT-direktör, överdirektör, finansministeriet, tfn 0295 530 117