Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Ministrarna med ansvar för EU-frågor förbereder Europeiska rådets extra möte i februari

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 3.2.2023 13.51 | Publicerad på svenska 3.2.2023 kl. 16.36
Pressmeddelande

Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Bryssel måndagen den 6 februari. Huvudtemat för mötet är förberedelserna inför Europeiska rådets extra möte i februari. Allmänna rådet ska också diskutera förbindelserna mellan EU och Storbritannien. Sverige, som är ordförande för Europeiska unionens råd, kommer att presentera ordförandeskapets prioriteringar. Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen företräder Finland vid mötet.

Allmänna rådet ska diskutera utkastet till slutsatser från Europeiska rådets extra möte den 9 februari. Det gäller Ukraina och Ryssland, ekonomi och konkurrenskraft samt migration.

Finland framhåller att EU:s starka politiska, ekonomiska och militära stöd samt humanitära bistånd till Ukraina bör fortsätta och utökas. På grund av fortsatt aggression bör EU konsekvent påföra Ryssland ytterligare sanktioner. Finland stöder strävandena att ställa Ryssland och dess representanter till svars för det olagliga anfallskriget och dess konsekvenser, bland annat när det gäller att ersätta de skador som kriget orsakat.

Med tanke på EU:s ekonomiska konkurrenskraft anser Finland att det är viktigt att den inre marknaden fungerar. När det gäller EU:s politik för statligt stöd bör EU-marknaden förbli konkurrensutsatt, öppen och konkurrenskraftig.

Finland ser inget behov av en grundläggande ändring av EU:s politik för statligt stöd. Eventuella tids- och innehållsmässigt begränsade ändringar av reglerna om statligt stöd ska göras utifrån faktabaserad analys och behov som framgår av konsekvensbedömningar. I det aktuella läget bör EU:s medel kunna användas så flexibelt som möjligt till att främja EU:s konkurrenskraft, resiliens och gröna omställning. Just nu ser Finland inget behov av tilläggsfinansiering eller helt nya finansieringsinstrument på EU-nivå.

”En inre marknad som bygger på öppen konkurrens och en effektiv användning av de nuvarande EU-medlen utgör grunden för EU:s konkurrenskraft på lång sikt och är i nyckelroll när det gäller att lösa nuvarande och framtida utmaningar. Det huvudsakliga syftet med EU:s regler om statligt stöd är att upprätthålla lika villkor för europeiska företag och förhindra konkurrenssnedvridningar mellan medlemsstaterna, och så ska det vara också i fortsättningen”, konstaterar minister Tuppurainen.

Finland anser att det är viktigt att skapa jämlika och hållbara partnerskap med ursprungs- och transitländerna och på så sätt främja en god migrationshantering. Finland vill bidra till en lösning i fråga om reformen av det gemensamma asylsystemet, eftersom det finns ett uppenbart behov av ett mer fungerande system. Rätten att söka asyl i EU ska även i fortsättningen utgöra grunden för systemet. Ett effektivt och hållbart system för återvändande och ett fungerande samarbete kring återtagande med tredjeländer är en central del av migrations- och asylpolitiken.

Sverige, som är ordförande för Europeiska unionens råd, ska presentera sitt ordförandeskaps prioriteringar: säkerhet och enighet, konkurrenskraft, grön omställning och energiomställning, demokratiska värden och rättsstatsprincipen.

Dessutom får rådet kommissionens lägesrapport om förbindelserna mellan EU och Storbritannien. Från början av året har kommissionen intensifierat sina diskussioner med Storbritannien om verkställandet av protokollet om Irland och Nordirland. Finland tar del av rapporten och stöder kommissionens förhållningssätt.

I rådskonstellationen allmänna rådet företräds medlemsländerna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel för förhandlingarna om budgetramen och för EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 050 576 7745, och Emilia Tervonen, specialmedarbetare, tfn 050 516 1035, statsrådets kansli