Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Ministrarna med ansvar för EU-frågor förbereder Europeiska rådets marsmöte

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 20.3.2023 15.41
Pressmeddelande

Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Bryssel tisdagen den 21 mars. Huvudtemat för mötet är förberedelserna inför Europeiska rådets marsmöte. På agendan står också förbindelserna mellan EU och Storbritannien och rådets årliga rättsstatsdialog. Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen företräder Finland vid mötet.

Teman för Europeiska rådets möte den 23–24 mars är Rysslands anfallskrig mot Ukraina och EU:s stöd till Ukraina, EU:s konkurrenskraft, inre marknad och ekonomi samt energi.

Finland framhåller att EU:s starka politiska, ekonomiska och militära stöd samt humanitära bistånd till Ukraina ska fortsätta och utökas. På grund av Rysslands fortsatta aggression ska EU konsekvent påföra landet ytterligare sanktioner. Finland anser att det är viktigt att verkställa sanktionerna på ett effektivt sätt och att förhindra kringgående av sanktionerna. Finland stöder strävandena att ställa Ryssland och dess representanter till svars för det olagliga anfallskriget och dess konsekvenser.

Finland anser att rättvis konkurrens, en fungerande inre marknad och en effektiv användning av de nuvarande EU-medlen utgör grunden för EU:s konkurrenskraft på lång sikt, och är i nyckelroll när det gäller att lösa både nuvarande och framtida utmaningar. Det behövs kunnande som stöd för EU:s tekniska ledarskap och globala konkurrenskraft. En öppen och regelbaserad handel är viktig om vi vill behålla EU:s konkurrenskraft och bidra till en grön omställning.

Enligt Finland är det viktigt att man på EU-nivå snabbt reagerar på problemen på energimarknaden. Samtidigt är det viktigt att krisåtgärderna inte skapar osäkerhet med tanke på investeringar i ren energi och en fungerande energimarknad.

”Finland och flera andra EU-länder har efterlyst en långsiktig strategi för att stärka Europas konkurrenskraft och globala inflytande. Strategin bör grunda sig på EU:s styrkor: rättvis konkurrens, en bättre fungerande inre marknad, ambitiös handelspolitik och samarbete med partner”, säger minister Tytti Tuppurainen.

Allmänna rådet får kommissionens lägesrapport om förbindelserna mellan EU och Storbritannien. Rapporten fokuserar på det samförstånd som nåtts mellan kommissionen och Storbritannien om genomförandet av protokollet om Irland och Nordirland. Finland välkomnar det samförstånd som nåtts om genomförandet av protokollet (Windsor-ramen). Ramen bemöter de konkreta farhågor som berörda aktörer och näringslivet i Nordirland framfört utan att samtidigt äventyra den inre marknadens integritet och tullunionens funktion.

Rådets årliga rättsstatsdialog fortsätter under mötet. Ministrarna kommer att behandla landskapitlen om Slovakien, Finland, Belgien, Bulgarien och Tjeckien i kommissionens rapport om rättsstatsprincipen. Regelbunden dialog om utvecklingen av rättsstatsläget i medlemsländerna och om allmänna rådets bästa praxis behövs. Dialogen bygger på enhetliga regler och utgår från rapporten om rättsstatsprincipen, och är en väsentlig del av unionens gemensamma rättsstatspolitik.

”För hundra år sedan byggde det nyligen självständiga Finland sin framtid med stöd av rättsstatens principer. Arbetet fortsätter än i dag eftersom rättsstaten är ett ständigt pågående projekt. Rättsstaten byggs upp beslut för beslut. Varje steg är viktigt, eftersom vi endast genom att stärka rättsstaten kan stärka vårt samhälle, förtroendet för varandra och vårt gemensamma Europa. Under mötet presenterar jag åtgärder som vi vidtagit under den gångna regeringsperioden för att stärka och utveckla rättsstatens strukturer”, säger minister Tytti Tuppurainen.

Rådet kommer också att diskutera den europeiska planeringsterminen för 2023 utifrån en rapport från ordförandeskapet med en sammanfattning av rådets åtgärder.

I rådskonstellationen allmänna rådet företräds medlemsländerna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel för förhandlingarna om budgetramen och för EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 050 576 7745, och Emilia Tervonen, specialmedarbetare, tfn 050 516 1035, statsrådets kansli