Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Ministrarna med ansvar för EU-frågor förbereder Europeiska rådets oktobermöte

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 17.10.2022 14.39
Pressmeddelande

Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Luxemburg tisdagen den 18 oktober. På allmänna rådets agenda står förberedelser inför Europeiska rådets oktobermöte, rättsstatsfrågor, uppföljningen av konferensen om Europas framtid och en diskussion om Europaparlamentets förslag till reform av EU:s valakt. Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen företräder Finland vid mötet.

Ministrarna ska diskutera utkastet till slutsatser från Europeiska rådets möte den 20–21 oktober, som kommer att handla om Ukraina samt energifrågor och ekonomiska frågor. Finland anser att EU bör fortsätta att reagera på Rysslands militära aggression med kraftiga, effektiva och enhetliga åtgärder. EU:s starka politiska, finansiella, militära och humanitära stöd till Ukraina bör fortsätta och dessutom utökas. Därtill bör samarbetet på EU-nivå för att skydda den kritiska infrastrukturen intensifieras. Finland förhåller sig positivt till idén om ett pristak på naturgas. Det är dock viktigt att noga bedöma vilka konsekvenser det förslag till pristak som kommissionen lagt fram har för tillgången och efterfrågan på gas. Dessutom bör kommissionen omedelbart se över reglerna för derivatmarknaden. Finland anser att det är viktigt att medlemsländerna på EU-nivå samordnar sina åtgärder för att lindra konsekvenserna av energikrisen.

”Vi måste fortsätta stödja Ukraina på olika sätt och stärka vårt stöd till landet. EU måste bevara sin sammanhållning i den frågan. Dessutom ska EU hitta gemensamma lösningar för att hantera den akuta energikrisen och samtidigt stödja en permanent avveckling av användningen av rysk fossil energi”, säger minister Tuppurainen.

Rådet fortsätter diskussionen om uppföljningen av konferensen om Europas framtid. En fråga som diskuteras är tidsplanen för överlämnande av Europaparlamentets förslag till ändring av EU-fördragen till Europeiska rådet. Finlands ståndpunkt är att EU:s verksamhet bör förbättras och effektiviseras så att de möjligheter som de gällande EU-fördragen erbjuder blir utnyttjade. Fokus i EU:s verksamhet ska ligga på det praktiska arbetet för att främja EU:s viktigaste mål.

”Finland har redan länge understött en ökad användning av beslut med kvalificerad majoritet särskilt inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Det är skäl att notera att även de gällande fördragen ger verktyg för att effektivisera EU:s verksamhet. Det enda som behövs är medlemsländernas gemensamma vision att utnyttja dessa”, konstaterar minister Tuppurainen.

Rådet ska också hålla en riktlinjedebatt om Europaparlamentets förslag till reform av EU:s valakt. De viktigaste punkterna i förslaget gäller en alleuropeisk valkrets och en gemensam valdag. Finland har ställt sig negativt till dessa förslag. Vid den fortsatta beredningen bör man överväga om det lönar sig att gå vidare med reformen av valakten utifrån Europaparlamentets förslag.

Rådet får också en lägesöversikt av rättsstatsläget i Polen.

I rådskonstellationen allmänna rådet företräds medlemsländerna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel för förhandlingarna om budgetramen och för EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 050 576 7745, och Roosa Pöyhönen, specialmedarbetare, tfn 050 439 6166, statsrådets kansli