Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Ministrarna med ansvar för EU-frågor fortsätter diskussionen om respekten för EU:s värden

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 18.11.2022 8.58 | Publicerad på svenska 18.11.2022 kl. 10.08
Pressmeddelande

Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Bryssel fredagen den 18 november. På dagordningen står förberedelser inför Europeiska rådets decembermöte och en diskussion om respekten för EU:s gemensamma värden. Dessutom lägger kommissionen fram sitt arbetsprogram för 2023. Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen företräder Finland vid mötet.

Rådet inleder förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 15–16 december genom att diskutera ett utkast till dagordning. Teman för Europeiska rådets möte är Rysslands invasion av Ukraina, energifrågor och ekonomiska frågor, säkerhets- och försvarspolitik (inkl. cyberfrågor) och EU:s södra grannskap.

Allmänna rådet ska hålla en femte utfrågning av Ungern om rättsstatsläget i landet i enlighet med artikel 7.1 i fördraget om Europeiska unionen. Vid mötet fattas inga beslut om sakinnehållet. Det är således inte aktuellt att rådet fastställer sin ståndpunkt. 

”Finland fortsätter sitt aktiva arbete för demokrati, rättsstatsprincipen och grundläggande och mänskliga rättigheter. De utgör kärnan i Europeiska unionens verksamhet”, säger minister Tuppurainen.

Kommissionen lägger fram för rådet sitt arbetsprogram för 2023. I programmet betonas bland annat betydelsen av grön omställning, EU:s digitala beredskap, en ekonomi för människor och ett starkare Europa på den globala arenan. Vid utarbetandet av arbetsprogrammet har kommissionen beaktat de förslag som EU-medborgare kommit med under konferensen om Europas framtid (2021–2022). Många av initiativen i arbetsprogrammet är ett led i uppföljningen av konferensen.

Dessutom kommer det tjeckiska ordförandeskapet att informera rådet om framstegen i uppföljningen av konferensen.

Rådet får också kommissionens lägesrapport om förbindelserna mellan EU och Storbritannien. Finland tar del av rapporten och stöder kommissionens förhållningssätt.

I rådskonstellationen allmänna rådet företräds medlemsländerna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel för förhandlingarna om budgetramen och för EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen. 

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 050 576 7745, och Emilia Tervonen, specialmedarbetare, tfn 050 516 1035, statsrådets kansli