Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Nästan alla statsägda bolag belönar sin ledning och personal för ansvarsfull verksamhet

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 13.6.2022 13.07 | Publicerad på svenska 13.6.2022 kl. 15.04
Pressmeddelande 387

I ersättningsprogrammen för 90 procent av de statsägda bolagen ingår mål som hänför sig till företagsansvar. Enligt en enkät som gjorts av avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli utgör incitament i fråga om företagsansvar ungefär en fjärdedel av företagens sammanlagda ersättningar. De viktigaste målen gäller minskade utsläpp och personaltillfredsställelse.

De statsägda bolagen tillfrågades i maj hur företagsansvar syns i deras ersättningar. 90 procent av de bolag som besvarade enkäten uppgav att de tar hänsyn till ansvarsfullhetsmål i sina ersättningar.

De respondenter som ännu inte hade satt upp några mål gällande ansvarsfullhet uppgav att det beror antingen på att bolaget inte har något ersättningssystem eller på att ansvarsfullhetsindikatorer är under beredning och kommer att ingå i ersättningarna för 2022.

Enligt statsrådets ägarpolitiska principbeslut förväntar sig staten som ägare att bolagen integrerar företagsansvaret i ersättningarna, i synnerhet i ersättningssystem för ledningen. I den enkät som gjordes i maj 2022 undersöktes på hela bolagsportföljens nivå om bolagen tar hänsyn till ansvarsfullhetsmål i sina ersättningar och vilka dessa mål är.

De statsägda bolagen förutsätts ha en stark integrering av företagsansvaret i affärsverksamheten och strategin. Staten som ägare förväntar sig att bolagen är föregångare i fråga om ansvarsfullhet.

"Ett av de effektivaste och mest verkningsfulla sätten att integrera ansvarsfullhet i bolagets verksamhet är att sätta upp mål gällande ansvarsfullhet för ledningens och personalens ersättningar", konstaterar Kimmo Viertola, som är chef för avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli.

Enligt enkäten är det typiskt att ansvarsfullhetsmålen gäller både ledningen och personalen; detta uppgav 71 procent av bolagen. När det gäller incitament för ledningen är andelen respondenter som satt upp ansvarsfullhetsmål 27 procent.

Det förekommer stora variationer mellan bolagen när man granskar företagsansvarets andel av bolagets sammanlagda ersättningar. Som minst utgör målen gällande ansvarsfullhet 5 procent och som mest 90 procent av de sammanlagda ersättningarna. I genomsnitt täckte målen 29 procent av ersättningarna.

Minskade utsläpp och personaltillfredsställelse är de vanligaste incitamenten

De vanligaste ansvarsfullhetsincitamenten hänför sig till minskat klimatavtryck eller minskade utsläpp, personalens välbefinnande i eller tillfredsställelse med arbetet samt säkerhet i arbetet.

"Ansvarsfullhetsmålen i bolagens ersättningsprogram hänför sig framför allt till miljön. 78 procent av de statsägda bolagen uppgav att de hade infört sådana. Miljömålen gäller vanligtvis minskat klimatavtryck, minskade utsläpp eller minskad energiförbrukning", säger Katariina Sillander, som är konsultativ tjänsteman vid avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli och specialiserad på frågor kring ansvarsfullhet.

Nästan lika allmänna är indikatorer som hänför sig till socialt ansvar. De vanligaste är sådana som mäter personalens välbefinnande i, tillfredsställelse med och engagemang för arbetet.

Bolagens styrelser behöver allt mer omfattande kompetens i ansvarsfullhetsfrågor

I egenskap av ägare förutsätter staten att de statsägda bolagens ersättningar är skäliga, rättvisa och transparenta. I enlighet med god förvaltningssed sätter staten som ägare inte upp några mål för bolagens ersättningar, utan de är ett verktyg för bolagens styrelser.

"Integreringen av företagsansvaret i bolagens strategier och ersättningar kräver ny slags förståelse och kompetens av styrelserna. Det är särskilt viktigt för styrelserna att identifiera vilka ansvarsfullhetsteman som är av avgörande betydelse för bolagets affärsverksamhet och hur man sätter upp ambitiösa, långsiktiga mål för dem", konstaterar Katariina Sillander.

Webbenkäten skickades till 58 statsägda bolag i maj 2022 och besvarades av 51 bolag. Svarsprocenten var 88. Enkäten var inte riktad till de 12 börsbolag som styrs av Solidium Oy.

Ytterligare information: Kimmo Viertola, avdelningschef, avdelningen för ägarstyrning, statsrådets kansli, tfn 0295 160 026, och Katariina Sillander, konsultativ tjänsteman, avdelningen för ägarstyrning, statsrådets kansli, tfn 0295 160 030, [email protected]