Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Ny utökad version av Natoordlistan publicerad

Utgivningsdatum 10.11.2023 12.17

Ordlistan innehåller svenska och finska termmotsvarigheter till engelskspråkiga namn och termer inom Nato. Ordlistan har nu utökats med centrala titlar som används i Natosammanhang samt med begrepp som hänför sig till Natos kärnuppgifter.

 

Den första delen av ordlistan som publicerades i juni 2023 innehöll benämningar inom Natos politiska och militära organisationsstruktur.

Nu publiceras titlar inom den politiska och militära strukturen inom Nato, som exempelvis generalsekreterare, ständig representant, militär representant samt titlar för olika befälhavare.

Dessutom innehåller ordlistan nu centrala begrepp som hänför sig till Natos kärnuppgifter, säkerhetsuppfattningar, krishantering och rustningskontroll. Definitioner för begreppen ges på engelska, finska och svenska.

Ordlistan innehåller nu ungefär 140 termer. Den kommer senare att kompletteras med ytterligare termer. 

Natoordlistan utarbetas i ett projekt som är tillsatt av statsrådets kansli. Språkexperter och sakkunniga från olika ministerier, Försvarsmakten och Institutet för de inhemska språken har deltagit i arbetet. Ordlistan kommenteras även av samarbetspartner i Finland, Sverige och Europeiska unionens råd.  

Ytterligare information: Niina Elomaa (allmänt om ordlistan), specialsakkunnig, niina.elomaa(a)gov.fi, tfn 0295 160 265; Pia Westerberg (om de svenskspråkiga termerna), specialsakkunnig, pia.westerberg (a)gov.fi, tfn 0295 160 578
 

Natoordlista