Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Justitierådet, juris doktor Niilo Jääskinen Finlands domare vid EU-domstolen

Statsrådets kommunikationsavdelning 7.10.2019 10.57
Pressmeddelande 503/2019

Juris doktor, vicehäradshövding Niilo Jääskinen inleder sin mandatperiod som domare vid Europeiska unionens domstol den 7 oktober 2019. Statsrådet fattade beslut om Jääskinens kandidatur den 13 september 2018. EU:s utvärderingskommitté gav ett positivt utlåtande om kandidaten varefter företrädare för EU-ländernas regeringar fattade utnämningsbeslutet den 1 februari 2019.

EU-domstolen har 28 domare, en från varje medlemsstat. Domarnas mandatperiod är sex år och den kan förnyas. Jääskinens nuvarande mandatperiod är två år, eftersom det är fråga om den återstående delen av Allan Rosas mandatperiod på sex år som inleddes den 7 oktober 2015. Rosas har varit finländsk domare vid Europeiska unionens domstol sedan 2002.

Innan tillträdet till tjänsten som domare vid EU-domstolen var Jääskinen justitieråd vid högsta förvaltningsdomstolen. Åren 2009–2015 tjänstgjorde han som generaladvokat vid EU-domstolen. Jääskinen har haft flera betydande uppdrag inom statsförvaltningen. Han har också en stor akademisk produktion inom EU-rättens område.

EU-domstolen hör till de viktigaste EU-institutionerna vid sidan av Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Till EU-domstolen hör två domstolar med säte i Luxemburg: domstolen och tribunalen. I egenskap av EU:s högsta domstol övervakar EU-domstolen att lag och rätt följs vid tolkningen och tillämpningen av EU:s fördrag och rättsakter.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Heidi Kaila, lagstiftningsråd, tfn 0295 160 313, statsrådets kansli