Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Översikt: Jämställdhetsprogrammet klargör regeringens jämställdhetspolitiska vision

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kansli
Utgivningsdatum 9.2.2023 9.40
Nyhet

Regeringens jämställdhetsprogram är ett viktigt verktyg för jämställdhetsfrämjande och jämställdhetspolitik. Det är emellertid mycket som behöver utvecklas i programmet. Det förvaltningscentrerade programmets roll är oklar och politiska betydelse liten. De samhälleliga verkningarna av åtgärderna i programmet är inte tillräckliga. I en Policy Brief-översikt som publicerades den 9 februari konstateras det att framtida jämställdhetsprogram tydligt ska föra fram regeringens löfte om en jämställdhetspolitisk förändring.

Undersökningen visar att regeringens jämställdhetsprogram behövs. Syftet med programmet är främst att klargöra regeringens jämställdhetspolitiska vision och att samla och fastställa regeringens viktigaste jämställdhetspolitiska åtgärder. Jämställdhetsprogrammet ökar regeringens redovisningsskyldighet och erbjuder oppositionen, medierna och det civila samhället en möjlighet att utvärdera regeringens jämställdhetspolitik och förverkligandet av den.

Dessutom engagerar det förvaltningsövergripande programmet ministerierna i arbetet för att främja jämställdheten. Det stärker jämställdhetens ställning som en fråga som berör alla politikområden.

Mycket som behöver utvecklas i regeringens jämställdhetsprogram

Jämställdhetsprogrammets roll är oklar eftersom programmet har flera uppgifter vars betydelse och inbördes relationer inte har förklarats tydligt. Detta försvagar programmets betydelse för politiker, tjänstemän och det civila samhället.

Vid beredningen, genomförandet och uppföljningen av jämställdhetsprogrammet framhävs för närvarande förvaltningens perspektiv och behov. Samtidigt är programmets politiska betydelse liten och dess politiska uppgift har hamnat i bakgrunden.

”Det förvaltningscentrerade programmet för inte tillräckligt tydligt fram regeringens jämställdhetspolitiska vision. Ministrarna eller statsministern tar inte upp visionen om de inte har ett personligt engagemang för frågan”, säger Hanna Ylöstalo, som är specialforskare vid Åbo universitet. 

De åtgärder för att främja jämställdheten som ingår i programmet saknar samhälleligt genomslag. En stor del av åtgärderna gäller integrering av könsperspektiv i statsförvaltningens interna verksamhet. Programmet syftar egentligen inte till att hitta nya lösningar på komplicerade, förvaltningsövergripande jämställdhetsproblem. Antalet åtgärder är för stort och många av åtgärderna är diffusa och av ringa betydelse.

Bristen på öronmärkta verksamhetsanslag för regeringens jämställdhetsprogram försvagar ministeriernas engagemang och förvaltningsövergripande samarbete. Detta minskar också programmets synlighet vid ministerierna och inom regeringen.

Jämställdhetsprogrammets politiska uppgift måste stärkas

Den kommande regeringsperioden innebär en möjlighet att förtydliga jämställdhetsprogrammets roll och förbättra dess samhälleliga genomslag och synlighet. På basis av undersökningen är detta möjligt genom att stärka programmets politiska uppgift. Jämställdhetsprogrammet har ett starkt politiskt stöd och är ett effektivt verktyg för främjande av jämställdhet inom olika samhällssektorer.

”Programmet ska föra fram regeringens löfte om en jämställdhetspolitisk förändring och redogöra för de spetsprojekt som behövs för att infria löftet. Dessutom måste regeringen inta en starkare roll i beredningen och uppföljningen av programmet”, konstaterar Anna Elomäki, som är akademiforskare vid Tammerfors universitet.

Programmet ska syfta till att hitta nya lösningar på omfattande problem, vid behov med flera ministeriers gemensamma krafter och genom engagemang av aktörer på andra håll i samhället. Antalet åtgärder ska minskas samtidigt som de ges större vikt. Jämställdhetsprogrammet ska anvisas verksamhetsanslag i samband med regeringsförhandlingarna.

Policy Brief-artikeln baserar sig på en kvalitativ analys av ett omfattande dokument- och intervjumaterial. Artikeln är avsedd för partierna och politikerna inför riksdagsvalet våren 2023. Den har utarbetats i TAOVA-projektet, som inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet utreder hur effektiva och fungerande regeringens jämställdhetsprogram är. Projektet genomförs vid Tammerfors universitet.

Ytterligare information: Anna Elomäki, akademiforskare, docent, Tammerfors universitet, tfn 050 437 7562, anna.elomaki(a)tuni.fi, och Hanna Ylöstalo, universitetslektor, docent, Åbo universitet, tfn 050 517 3088, hanna.ylostalo(a)utu.fi

Policy Brief är en artikelserie inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningverksamhet. I den presenteras synpunkter på aktuella samhällsfrågor och till stöd för det politiska beslutsfattandet. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i publikationen. Textinnehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.