Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Översikt: Lärdomar från Afghanistan – systematisk information behövs till stöd för effektiv krishantering

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetstatsrådets kansliutrikesministeriet
Utgivningsdatum 27.2.2023 14.14
Nyhet

Arbetet med att bygga upp en centralförvaltning och en handlingskraftig säkerhetssektor i Afghanistan pågick i två årtionden. Trots omfattande internationella ansträngningar lever landet under talibanstyret igen. Det förvånande är hur talibanrörelsen kunde komma till makten så snabbt. I en Policy Brief-översikt som publicerades den 27 februari söker man svar på frågan med hjälp av en systematisk analys. Dessutom innehåller översikten rekommendationer för förbättring av krishanteringens genomslagskraft.

De krishanteringsinsatser som genomförts i Afghanistan har undersökts på ett heltäckande sätt, och det har hittats flera orsaker till att de har misslyckats. Så gott som alla undersökningar ger förklaringen att det afghanska samhället, den afghanska kulturen och Afghanistans historia inte har varit tillräckligt väl kända eller att informationen åtminstone inte har haft tillräcklig inverkan på planeringen och genomförandet av insatserna. På taktisk nivå har man visserligen reagerat exempelvis på det försämrade säkerhetsläget, men de strukturer som skapar våld har förblivit oförändrade.

Policy Brief-översikten fördjupar förståelsen av förhållandet mellan det afghanska samhället och insatserna i landet. Med hjälp av en systematisk analys undersöks makthierarkier på bynivå, tankesätt och handlingsmodeller samt andra faktorer som tillsammans bidrar till otrygghet och våld i Afghanistan.

”Vår analys gällde byar, där cirka 78 procent av afghanerna i början av 2000-talet enligt Världsbanken var bosatta, men som bara få utredningar har fokuserat på. Bakgrunden till bysamhällens starka vilja att klara sig är afghanernas långa erfarenhet av balansgång mellan yttre och inre hot”, berättar forskaren och översiktens andra författare Antti Karjalainen.

Den systematiska analysen visade att de internationella trupperna och den afghanska centralförvaltningen som stöddes av dem till stor del hamnade utanför byarna. Centralförvaltningen kunde inte erbjuda byarna offentliga tjänster eller ett trovärdigt perspektiv på hållbar stabilitet. Därför fortsatte balansgången mellan de olika sidorna som en del av överlevnadsstrategin, vilket ytterligare försvagade den nya förvaltningens möjligheter att lyckas. Samtidigt fick talibanrörelsen ett starkt fotfäste bland annat genom att utnyttja den ställning som de traditionella auktoriteterna i byarna hade och genom att möjliggöra rättskipning för vanliga afghaner.

Grunden för insatsernas verkningar läggs i planeringsskedet

Syftet med Finlands krishantering är att bidra till stabilitet, lindra mänsklig nöd och skapa förutsättningar för utveckling. Med krishantering strävar man alltså efter hållbara samhälleliga förändringar, som kan uppnås genom att man identifierar och utnyttjar systemens förändringspotential i konfliktområdet. Varje konfliktområde är unikt och kräver anpassning, men den process som styr verksamheten kan upprepas.

När man strävar efter hållbar fred måste man först ha förståelse av konfliktområdets verksamhetsmiljö på en systematisk nivå: vilka faktorer som påverkar varandra bidrar till instabilitet, våld och andra oönskade utvecklingsförlopp i området? För det andra måste man identifiera förändringspotentialen i dessa system: på vilka punkter ska något göras på annat sätt för att förutsättningarna för fred ska stärkas? Ovan beskrivna information behövs för att man ska kunna sätta upp bättre mål för insatserna och för att insatserna ska kunna anpassas när situationen förändras.

”I fortsättningen bör effektutvärdering göras med framförhållning. Krishanteringsinsatsernas mandat och mål ska alltid planeras med fokus på genomslag och med stöd av systematisk information. Annars kan det vara slumpen som avgör om hållbara samhälleliga förändringar uppnås”, påpekar Saila Tykkyläinen, som är expert i frågor kring sociala effekter.

Policy Brief-översikten är ett led i ett projekt som gäller verkningarna av Finlands insatser i Afghanistan och utveckling av en systematisk analysmodell. I projektet deltar Comprendum Oy, yrkeshögskolan Laurea, Krishanteringscentret (CMC Finland), Försvarshögskolan, Security Analysis Oy och Vaikuttava Yritys Oy.

Ytterligare information: Saila Tykkyläinen, expert, Vaikuttava Yritys Oy, tfn 050 401 7178, saila(a)vaikuttavayritys.fi Antti Karjalainen, forskare, Vaikuttava Yritys Oy, tfn 045 342 9544, antti.t.karjalainen(a)gmail.com

Policy Brief är en artikelserie inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningverksamhet. I den presenteras synpunkter på aktuella samhällsfrågor och till stöd för det politiska beslutsfattandet. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i publikationen. Textinnehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.