Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsminister Antti Rinne
Statsministers upplysning till riksdagen om Finlands EU-ordförandeskap

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 26.6.2019 14.25
Statsministerns upplysning

Ärade talman,

Grunderna för Europeiska unionen lades i tiden i ett krigshärjat och delat Europa. Grundarna hade emellertid en gemensam vision och en tro på framtiden. Förväntningarna på det europeiska samarbetet var stora, eftersom hela världsdelens fred och stabilitet, enighet i Europa, stod på spel.

I flera årtionden har EU svarat på dessa förväntningar. Samarbetet har blivit allt djupare när medlemsstaterna har insett att tillsammans är vi mer. Detta unika samarbete mellan nationer saknar motstycke någon annanstans i världen.

Unik är det rätta ordet för att beskriva Europas historia.

När tyskarna i dag kör över gränsen till Frankrike och äter middag med sina vänner är det svårt att förstå att dessa två länder på 1900-talet två gånger förde ett bittert och blodigt krig mot varandra.

I en världsdel som ännu för 30 år sedan var delad av taggtråd och en mur har det fötts och vuxit upp en hel generation för vilken fri rörlighet är det enda de känner till.

En världsdel som led under totalitarismens och krigets fasor och som för 80 år sedan bevittnade ett ohyggligt folkmord är i dag runtom i världen den starkaste förespråkaren för demokrati, mänskliga rättigheter och fred.

Vår unika historia ger anledning till stolthet, men för också med sig ett stort ansvar, eftersom nya förväntningar nu riktas mot EU. Att ge garantier för stabilitet och fred är alltjämt centralt för EU, men också mänsklighetens andra stora frågeställningar väntar på en lösning.

Den avmattade ekonomiska tillväxten i Europa har inte bara ökat arbetslösheten och ojämlikheten, utan också skapat en grogrund för populism och extremism. De centrala värdena inom EU – rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter, jämlikhet och demokrati – har ställts inför utmaningar.

Storbritanniens utträde ur EU har också satt EU:s enighet på prov. Samtidigt har Brexit-processen också visat att det är bättre att tillsammans med andra, inte ensam, söka lösningar på komplicerade frågor. Vi har återigen blivit påminda om att det inte finns några lätta svar på komplicerade frågor. Även om någon oansvarigt kunde påstå det.

EU grundar sig på tanken om styrkan i ett multilateralt, regelbaserat samarbete.

Ett sådant system där spelreglerna skapas tillsammans – inte som ett resultat av något som dikteras av den större eller starkare – är till fördel för ett litet land som Finland och i vårt intresse.

Detta system kan Finland bäst främja som en del av EU. Jag vill betona att det är upp till oss själva om vi ser Finland som ett litet eller ett stort EU-land.

Ju aktivare vi är, desto större ser vi ut att vara. Och det, om något, är i Finlands intresse.

Vid omvälvningar i den internationella ordningen behövs EU för att försvara det multilaterala samarbetet.

EU på 2020-talet kan uppfylla medborgarnas förväntningar genom att bana väg för lösningar på mänsklighetens stora utmaningar.
Klimatförändringen är den största utmaningen och därför är "ja, men"-politikens tid förbi vid bekämpningen av den. I Finland, inom EU och på global nivå.

Ärade talman,

Under vårt stundande EU-ordförandeskap påverkar Finland EU:s framtid. Den ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar.

Enligt sloganen för vår ordförandeskapsperiod är målet Ett hållbart Europa – en hållbar framtid.

Under Finlands EU-ordförandeskap ligger tyngdpunkten på EU:s globala ledarroll i klimatfrågor.

Detta innebär att vi förbinder oss till klimatneutralitet före 2050. Målet är att Europeiska rådet ska komma överens om de centrala elementen i denna plan före utgången av 2019.

Åtgärder mot klimatförändringen ska vidtas på ett socialt rättvist sätt. Dessa åtgärder kommer att synas inom alla sektorer i samhället. Det måste skapas en hållbar tillväxt och ökad sysselsättning, till exempel med hjälp av bioekonomi och cirkulär ekonomi. En aktiv industripolitik och en utveckling av servicesektorn och den digitala ekonomin skapar grunden för en modern ekonomi.

På detta sätt blir EU världens mest konkurrenskraftiga och socialt inkluderande koldioxidsnåla ekonomi.

Hållbarhet hör också ihop med EU:s gemensamma värden. Mänskliga rättigheter, frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstaten är värden som en medlem i EU måste förbinda sig till.

Finland vill stärka och utveckla EU:s rättsstatliga instrument. Vi måste finna effektivare sätt att säkerställa respekten för de gemensamma värdena i EU. Vi måste fortsätta förhandlingarna om att skapa en närmare koppling mellan mottagandet av EU-medel och respekten för rättsstatsprincipen.

Ärade talman,

En av EU:s grundare, Jean Monnet, konstaterade i tiden att i ett enhetligt Europa slår vi inte samman stater utan förenar människor. Människorna och deras behov ska vara kärnan i EU-samarbetet.

EU fungerar som bäst när vi ökar människornas välfärd och säkerhet och minskar ojämlikheten.

Det europeiska samarbetet måste undanröja rädslor och erbjuda möjligheter och skapa framtidstro för dem som lever mitt i en förändring. Med andra ord fortsätta sin unika historia för människorna och sammanföra dem.

Under sitt ordförandeskap betonar Finland därför en stärkt social dimension i EU och satsningar på utbildning och kompetens.

Den inre marknaden är kärnan i Europeiska unionen, och på den måste alla anställda bemötas på ett rättvist sätt. En dumpning av arbetsvillkoren får inte vara en konkurrensfaktor. Det är ändamålsenligt att tillsammans bedöma de behov som nya former av arbete ger upphov till och vid behov uppdatera reglerna så att de motsvarar dagens förhållanden.

Den inre marknaden fungerar inte utan den centrala principen för den, det vill säga fri rörlighet för människor, varor och tjänster. Européer måste ha rätt att arbeta i ett annat EU-land.

Hög kompetens lägger grunden för européernas framgång. Studentutbytet och läroanstaltssamarbetet måste stärkas. Vi bör utreda inrättandet av ett europeiskt superuniversitet som arbetar i nätverk och utvecklandet av det europeiska forskarutbytet, Super Erasmus.

Ärade talman,

Endast ett tillräckligt starkt EU kan försvara europeiska värden och européernas intressen i en föränderlig värld. EU måste sträva efter att globalt sätta agendan för värdena, vilket förutsätter en aktiv dialog och samarbete med olika parter på ett globalt plan.

Med hjälp av en regelbaserad frihandel är det möjligt att säkerställa att de frågor som är viktiga för oss syns i den internationella handelns spelregler, såsom en hållbar utveckling och de anställdas rättigheter. Om EU inte deltar i fastställandet av dessa regler, fastställs de av någon annan.

Vi européer är inte ensamma i världen. Det är viktigt att stödja stabilitet och hållbar utveckling i Afrika så att det blir möjligt att svara på de utmaningar som hanteringen av klimatförändringen, befolkningstillväxten och flyttningsrörelsen medför. Partnerskapet med Afrika utvecklas under Finlands EU-ordförandeskap i en jämlikare riktning, på ett sätt som gagnar båda parterna.

Människorna förväntar sig dessutom att EU är garant för den övergripande säkerheten. I denna helhet ökar betydelsen av digital säkerhet och bekämpning av hybridhot.

Under sitt ordförandeskap strävar Finland efter att stärka bekämpningen av hybridhot. Vi har stor kompetens på det området. Ett resultat av samarbetet hittills är bland annat inrättandet av kompetenscentret för motverkande av hybridhot i Helsingfors. Finland har som mål att inrätta en bestående arbetsgrupp för bekämpning av hybridhot i rådet för att förbättra samordningen av arbetet inom olika politiksektorer.

Ärade talman!

Vid toppmötet strax före midsommar godkände vi en plan som anger prioriteringarna för EU-politiken de kommande fem åren. Finlands inflytande syns i de nya prioriteringarna: en ansvarsfull klimatpolitik, hållbar utveckling, den sociala dimensionen, försvar av rättsstaten och säkerhet är viktiga frågor för medborgarna. Finland är det första ordförandelandet som börjar implementera programmet.

Det förväntas att ordförandelandet uppvisar ett starkt ledaskap: förmåga att förhandla och finna kompromisser. Säkerställande av enighet inom EU ligger i allas intresse.

Vi måste komma ihåg att EU-politik är inrikespolitik som regelbundet ska tas upp till diskussion i riksdagens stora sal. Regeringen kommer att lämna en redogörelse för Europapolitiken efter Finlands EU-ordförandeskap.

Ärade talman!

Jag vill till sist påminna om en sak som ibland glöms bort.

När kontroversiella frågor tas upp sägs det ofta att ett sådant och ett sådant beslut fattades där i Europiska unionen. I svåra stunder sägs det att EU måste handla snabbt. Jag vill påminna dem som säger så att de talar om sig själva.

EU finns inte där någonstans. EU är här.

EU är inte de där. EU är vi.

Den här regeringen har förbundit sig till att Finland ska vara en aktiv påverkare.