Statsrådet och ministerierna Media

Statsministern har ordet vid det sociala trepartstoppmötet i Bryssel 16.10.2019

Statsrådets kommunikationsavdelning 16.10.2019 16.02
Tal 538/2019

Framsteg när det gäller de sociala och ekonomiska dimensionerna för ett konkurrenskraftigt, rättvist och hållbart Europa: Arbetsmarknadsparternas och den sociala dialogens roll.

Mina damer och herrar!

Att främja ett konkurrenskraftigt, rättvist och hållbart Europa och särskilt arbetsmarknadsparternas roll ligger mycket nära mitt hjärta. Sloganen för Finlands ordförandeskap uttrycker målet kort och koncist: Ett hållbart Europa – en hållbar framtid. Vi har uppställt målet att göra EU till världens mest konkurrenskraftiga och socialt rättvisa koldioxidsnåla ekonomi.

Vi i Europa arbetar för att lösa några av världens största utmaningar. För det första kräver klimatförändringarna snabba insatser i hela världen. Det är EU:s ansvar att tillsammans med andra stora ekonomier ta på sig den ledande rollen i omställningen till en hållbar och klimatneutral ekonomi. För det andra förändrar den snabba tekniska utvecklingen våra liv, till exempel genom digitalisering, automatisering och artificiell intelligens. För det tredje är den globala ekonomiska konkurrensen hård och kräver att EU stiger fram som en stark global aktör. Därför måste vi utan dröjsmål bli en socialt och miljömässigt hållbar ekonomi.

Med andra ord måste vi, de europeiska beslutsfattarna, för att bemöta utmaningarna skapa en ambitiös politisk agenda för en tillväxt som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar. För att det här målet ska uppnås måste också våra företag vidta åtgärder. Vi bör hitta sätt att uppmuntra dem att agera på ett ansvarsfullt sätt.

Mina damer och herrar!

Den inre marknaden kan inte fungera utan sina centrala principer om fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital. Den inre marknaden, den regelbaserade frihandeln och ett uppdaterat högklassigt regelverk säkerställer EU:s gemensamma konkurrenskraft. Det här måste kombineras med en modern industripolitik.

Det bör utarbetas en positiv och övergripande långsiktig EU-strategi för hållbar tillväxt. Fokus ska ligga på att övergripande utnyttja forskning, utveckling och innovation samt digitalisering. En aktiv industripolitik och utveckling av tjänstesektorn och den digitala ekonomin kommer att bidra till att lägga grunden för en ny ekonomi som passar den moderna tiden.

På vägen dit får vi inte glömma bort att välfärdspolitik och ekonomisk politik går hand i hand. EU fungerar bäst när vi satsar på att öka människornas välfärd och säkerhet och minska ojämlikheten.

EU:s gemensamma värden och rättsstatsprincipen utgör grunden för unionen. Därför har vi under Finlands ordförandeskap konsekvent främjat rättsstatsprincipen. 

Den sociala dimensionen är ett viktigt område för EU. En uppdaterad minimireglering av sociala rättigheter och arbetsliv, tillsammans med ett effektivare genomförande, är av avgörande betydelse för EU.

Den inre marknaden, som utgör EU:s kärna, bör bemöta alla arbetstagare rättvist. Ett fullständigt genomförande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter behövs.

Vi anser att välfärdsekonomi är nästa steg i uppbyggandet av en socialt hållbarare och rättvisare framtid för Europa. Välfärdspolitiken kan öka produktiviteten, skapa ekonomisk tillväxt och stödja ekonomisk och social hållbarhet.

Hur kan vi skapa förutsättningar för hållbar tillväxt? Jag tror att vi måste investera i kompetens och utbildning och främja jämställdhet. Även regional och social rättvisa måste beaktas. Det här ingår också i prioriteringarna för Finlands ordförandeskap.

Mina damer och herrar!

Den sociala dialogen är ett viktigt verktyg för att stimulera hållbar tillväxt och välfärd. Vi bör främja den sociala dialogen på alla nivåer. Många arbetsplatser genomgår i dag snabba förändringar och måste anpassa sig till nya arbetsformer. Därför blir den sociala dialogen på arbetsplatsen allt viktigare.

Tack för er uppmärksamhet. Jag ser fram emot en givande diskussion idag.