Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Rådet för bedömning av lagstiftningen
Utlåtande om företagens hållbarhetsrapportering: det behövs en närmare beskrivning av nyttan av regeringens proposition

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 6.10.2023 12.30 | Publicerad på svenska 6.11.2023 kl. 13.20
Nyhet

Rådet för bedömning av lagstiftningen har gett ett utlåtande om den regeringsproposition som gäller företagens så kallade hållbarhetsrapportering. Man får en relativt god uppfattning av propositionens konsekvenser men nyttan av hållbarhetsrapporteringen förblir oklar.

Genom de föreslagna lagarna genomförs Europeiska unionens direktiv om företagens hållbarhetsrapportering. Syftet med propositionen är att förbättra den information som investerare och andra intressegrupper får och behöver för att bedöma de risker som klimatförändringen och andra hållbarhetsfrågor medför. Företagen blir även skyldiga att lämna sitt bokslut och sin verksamhetsberättelse i digital form till Patent- och registerstyrelsen. Direktivet gäller börsbolag och stora aktiebolag, men i Finland föreslås att skyldigheterna i direktivet även ska gälla andelslag samt stora pensionsstiftelser och pensionskassor.

Statsrådet lämnade den 28 september 2023 till riksdagen en proposition med förslag om så kallad hållbarhetsrapportering.  Rådet för bedömning av lagstiftningen riktar kritik mot arbets- och näringsministeriets förfarande, där ministeriet inte skickade propositionsutkastet till rådet för bedömning.

Konsekvenserna för företagen och det nationella handlingsutrymmet i direktivet har beskrivits måttligt väl i regeringspropositionen. Av propositionen framgår emellertid inte om det finns problem med finländska företags ansvarstagande och, om problem finns, vilka de är.

Propositionen ger inte heller en tillräckligt bra uppfattning av vilka konsekvenser lagarna har för miljön och de mänskliga rättigheterna eller annan nytta som lagarna medför för samhället.
Propositionen bör innehålla en närmare beskrivning av vilka företag som informationsplikten gäller. Enligt propositionen kan informationskraven vara väldigt stora i den standard som rör små och medelstora företag. Det förblir till exempel oklart om de företag som omfattas av informationsskyldigheten till största delen är små och medelstora företag. Det vore bra att åskådliggöra saken med hjälp av några typiska exempel.

Rådet för bedömning av lagstiftningen har gett utlåtande om regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bokföringslagen och revisionslagen samt till vissa lagar som har samband med dem (TEM082:00/2022, RP 20/2023 rd). Utlåtandet är offentligt.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att regeringens proposition uppfyller väl kraven i anvisningarna om konsekvensbedömning vid lagberedning. Rådet anser att propositionsutkastet bör kompletteras i enlighet med rådets utlåtande innan propositionen lämnas till riksdagen. 

Mer information: Meri Virolainen, bedömningsråd, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160 202, och Annika Collin, specialsakkunnig, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160 589

Rådet för bedömning av lagstiftningen är ett självständigt och oberoende organ som lämnar utlåtanden om utkast till regeringens propositioner och konsekvensbedömningarna i dem.