Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Rådet för bedömning av lagstiftningen: Barnets synvinkel beaktas inte i personaldimensioneringen enligt barnskyddslagen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 1.7.2021 10.15 | Publicerad på svenska 2.7.2021 kl. 10.17
Pressmeddelande 426/2021

Till barnskyddslagen föreslås bestämmelser om personaldimensioneringen för socialarbetare. Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att personaldimensioneringens konkreta konsekvenser för barnen inte behandlas i regeringens proposition. Uppgifterna om det nuvarande antalet socialarbetare inom barnskyddet och antalet klienter per socialarbetare är förvånansvärt bristfälliga.


Syftet med propositionen är att minska arbetsbördan för socialarbetarna inom barnskyddet och på detta sätt befästa att barnets rättigheter tillgodoses inom barnskyddet. En socialarbetare kan ansvara för högst 30 barn från och med 2024.

Rådet för bedömning av lagstiftningen fäster uppmärksamhet vid de bristfälliga uppgifterna om det nuvarande antalet socialarbetare inom barnskyddet och antalet klienter per socialarbetare. Bristerna i så viktiga uppgifter försvårar lagberedarens möjligheter att motivera personaldimensioneringen. Det är trots allt fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna för barn som har det sämst ställt, och då bör kunskapsunderlaget vara tillräckligt exakt och omfattande.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att propositionen främst har skrivits ur förvaltningens synvinkel. Det nuvarande systemets centrala problem med tanke på barnen förblir delvis oklara. Av propositionsutkastet framgår inte heller vilka konkreta konsekvenser den nya personaldimensioneringen för socialarbetare har för barnen.

Samarbetet och arbetsfördelningen mellan barnskyddet, psykiatrin och hjälpen till barn som behöver särskilt stöd behandlas inte i någon större utsträckning i propositionen. Därför är det svårt att bedöma hur effektivt den nya personaldimensioneringen inom barnskyddet som helhet sett hjälper barnen.

Rådet för bedömning av lagstiftningen har gett ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen.

Rådet anser att propositionsutkastet är bristfälligt med tanke på kraven i anvisningarna om konsekvensbedömning av lagförslag. Propositionsutkastet bör korrigeras i överensstämmelse med rådets utlåtande innan regeringens proposition lämnas till riksdagen.


Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Meri Virolainen, bedömningsråd, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen