Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Rådet för bedömning av lagstiftningen
Rådet för bedömning av lagstiftningen: De viktigaste konsekvenserna av den föreslagna lagen om skydd för visselblåsare ska förtydligas

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 9.5.2022 14.41 | Publicerad på svenska 23.6.2022 kl. 16.17
Nyhet

Rådet för bedömning av lagstiftningen har lämnat ett utlåtande till justitieministeriet om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen. Utkastet till regeringens proposition ger en uppfattning om bakgrunden till ärendet, lagstiftningens målsättningar och de viktigaste förslagen. Konsekvenserna har i huvudsak behandlats mångsidigt, men propositionens effekter och de viktigaste konsekvenserna av den föreslagna regleringen bör beskrivas tydligare.

I propositionen föreslås det att det stiftas en lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen (lag om skydd för visselblåsare). Genom den föreslagna lagen genomförs direktivet om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten. Den föreslagna lagen är en allmän lag som kompletterar de särskilda bestämmelser om skydd för visselblåsare som redan finns.

Rådet anser det vara positivt att man i utkastet till proposition har tagit in scenarioanalyser i fråga om den administrativa börda som regleringen kan orsaka typiska målföretag. Bedömningen av konsekvenser för företag har gjorts med hjälp av arbets- och näringsministeriets räknare för regleringsbördan. I scenarioanalysen har man också bedömt den arbetstid som går åt till de olika skedena av processen för att införa en rapporteringskanal. Rådet fäster dock uppmärksamhet vid att de uppskattade eurobeloppen som presenteras i scenarioanalysen verkar rätt små med beaktande av den föreslagna regleringens omfattning.

Rådet lyfter också fram att utkastet till regeringsproposition har varit på remiss huvudsakligen under sommarsemesterperioden, vilket har kunnat begränsa remissinstansernas möjligheter att ta del av propositionsutkastet eller yttra sig om det. Rådet påpekar att man genom remissförfarandet kan få viktig information om propositionens konsekvenser och att det därför bör reserveras tillräckligt med tid för att lämna utlåtanden.

I utkastet presenteras rikligt med detaljuppgifter vilket gör det svårt att få en helhetsbild av propositionens effekter och av betydelsen av de identifierade konsekvenserna. De viktigaste konsekvenserna, såsom konsekvenserna för arbetstagarnas och arbetsgivarnas rättigheter och skyldigheter, bör presenteras tydligare. Identifierandet av propositionens väsentliga konsekvenser har nära samband med målen för den föreslagna regleringen.

I propositionen kan också intas en närmare beskrivning av vilken inverkan de nya rapporteringskanalerna har på myndigheternas nuvarande informationssystem och användningen av dem. Kostnaderna som orsakas myndigheterna av genomförandet av direktivet kan minska om befintliga informationssystem kan utnyttjas vid införandet av rapporteringskanaler eller om myndigheternas informationssystem kan integreras i dessa kanaler.

Utlåtandet från rådet för bedömning av lagstiftningen har samband med regeringens proposition om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen samt till lagar som har samband med den (OM028:00/2018).

Rådet anser att utkastet till regeringens proposition till viss del följer anvisningarna om konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att utkastet till proposition korrigeras i överensstämmelse med rådets utlåtande innan regeringens proposition lämnas till riksdagen. 

Mer information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Essi Römpötti, specialsakkunnig, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160 125