Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Rådet för bedömning av lagstiftningen om förslaget till evenemangsgaranti: konsekvensbedömningen i utkastet till lagförslag bör förbättras

Statsrådets kommunikationsavdelning
3.5.2021 11.32 | Publicerad på svenska 7.5.2021 kl. 11.42
Nyhet
Arviointineuvoston logo

Syftet med evenemangsgarantin är att minska den ekonomiska risk som coronapandemin orsakar evenemangsarrangörer. Evenemangsgarantin är avsedd som stöd för arrangörer av evenemang då de begränsningar av sammankomster som införts på grund av covid-19-pandemin hindrar ordnandet av evenemang och tillgången till finansiering eller försäkringar för att säkerställa ordnandet av evenemangen.

Rådet anser att konsekvensbedömningen i utkastet till lagförslag är snäv och bristfällig. På grund av lagförslagets ofullständighet är beskrivningarna av de föreslagna åtgärderna och de centrala målen alltför inexakta, vilket försämrar förutsättningarna att bedöma konsekvenserna.

Rådet anser att den företagsgrupp som stödet gäller bör beskrivas närmare i utkastet till proposition. Samtidigt bör man också beskriva de företag som påverkas av covid-19-restriktionerna men som på grund av de uppställda stödkriterierna inte omfattas av evenemangsgarantin. Propositionsutkastets ekonomiska konsekvenser för företagen bör bedömas närmare ur konkurrenssynvinkel.

Rådet fäster uppmärksamhet vid att avgränsningarna i utkastet till proposition verkar utesluta nya företag och företag var verksamhet expanderat först under de senaste åren. I utkastet till proposition skulle ha varit motiverat att beskriva hur stor variation det har varit i företagen som är verksamma inom evenemangsbranschen under tidigare år.

Rådet anser att den föreslagna evenemangsgarantins konsekvenser för sysselsättningen inom branschen bör behandlas i utkastet till proposition.

Också i fråga om det föreslagna stödet på 12 miljoner euro som kan beviljas evenemang som anordnas som allmännyttig verksamhet bör man åtminstone kort redogöra för stödets syfte och varför det behövs, de viktigaste fördelarna samt en uppskattning av de anordnare som är berättigade till stödet och de som inte omfattas av stödet.

Rådet anser att utkastet till regeringens proposition är bristfälligt med tanke på kraven i anvisningarna om konsekvensbedömning av lagförslag. Propositionsutkastet bör korrigeras i överensstämmelse med rådets utlåtande innan regeringens proposition lämnas till riksdagen.  

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Antti Moisio, bedömningsråd, tfn 0295 160198 sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen.