Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Rådet för bedömning av lagstiftningen om förslaget till lag om ett servicecenter för kontinuerligt lärande och sysselsättning: målen för propositionsutkastet konkretiseras inte tillräckligt i form av åtgärder och propositionens konsekvensbedömningar förblir vaga.

Statsrådets kommunikationsavdelning
28.4.2021 14.23 | Publicerad på svenska 5.5.2021 kl. 11.50
Nyhet
Lainsäädännön arviointineuvosto

I utkastet till proposition föreslås att det inrättas ett servicecenter för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Syftet med förslaget är att förbättra kompetensen hos befolkningen i arbetsför ålder så att den motsvarar de föränderliga behoven i arbetslivet. Servicecentret ska erbjuda tjänster som ökar medborgarnas, arbetsgivarnas och regionernas beredskap att anpassa sig till förändringarna i arbetslivet. Syftet med propositionen är att förbättra arbetsmarknadspositionen för personer med svag grundutbildning.  

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att de i och för sig viktiga målen och de åtgärder som beskrivs i utkastet inte stöder varandra tillräckligt. I utkastet motiveras och beskrivs inte heller tillräckligt omfattande hur inrättandet av ett servicecenter skulle öka det arbetslivsorienterade kontinuerliga lärandet bättre än de metoder som redan finns till förfogande. Därför blir det oklart vilket konkret mervärde servicecentret skulle ge.

Servicecentrets organisation som en självständig aktör under ledning av två ministerier och företrädare för arbetslivet avviker från de allmänna förvaltningsmodellerna inom statsförvaltningen. Därför anser rådet att alternativa lösningar bör behandlas mer detaljerat i utkastet till proposition. Jämförelsen av alternativen kan inte enbart bestå av jämförelse mellan olika förvaltningsmodeller, utan alternativen bör övervägas mot bakgrund av förändringarna i arbetslivet och företagens behov. Också genuina alternativ som kan användas för att uppnå de uppställda målen bör lyftas fram och diskuteras.

I propositionsutkastet bör ingå en mer detaljerad beskrivning av den centrala målgruppen för reformen samt om användningen av den totala finansiering som föreslås för servicecentret. Servicecentrets finansiering bör också beskrivas med tanke på anslagens kontinuitet, exempelvis tio år framåt, eftersom den föreslagna finansieringen i huvudsak baserar sig på det tidsbundna anslaget som reserverats för genomförande av återhämtnings- och återvändandeplanen.

Rådet anser att utkastet till proposition bör innehålla en plan för uppföljning och efterhandsutvärdering av servicecentrets verksamhet. Efterhandsutvärdering är viktigt, eftersom det i utkastet till proposition föreslås en exceptionell organisationsmodell.

Rådet anser att propositionsutkastet i viss utsträckning följer anvisningarna om konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att utkastet till proposition korrigeras i överensstämmelse med rådets utlåtande innan regeringens proposition lämnas till riksdagen.   

Mer information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Antti Moisio, bedömningsråd, tfn 0295 160198 sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen.