Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Lainsäädännön arviointineuvosto
Rådet för bedömning av lagstiftningen om öppenhetsregistret: Kan det finnas en risk att registreringsskyldigheten kringgås på så sätt att målen för regleringen inte uppnås?

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 13.5.2022 13.29 | Publicerad på svenska 17.6.2022 kl. 15.03
Nyhet

Regeringens proposition med förslag till lag om öppenhetsregistret ger en god uppfattning om bakgrunden till ärendet, målsättningen och de viktigaste metoderna. De väsentliga konsekvenserna har identifierats och bedömts. I propositionen bör anges en mera exakt bedömning av de samhälleliga konsekvenserna och närmare redogöras för osäkerhetsfaktorerna kring konsekvenserna.

Syftet med öppenhetsregistret är att förbättra transparensen i kommunikation som strävar efter att påverka riksdagens och ministeriernas beredning och beslutsfattande samt att därigenom stärka medborgarnas förtroende. Vidare syftar lagförslaget till att främja utvecklingen av god intressebevakningspraxis. 

Påverkanskommunikation beskrivs omständligt i utkastet till proposition, och det är till vissa delar svårt att få en uppfattning om definitionerna av direkt och indirekt påverkan. Propositionsutkastet ger inte en klar bild av huruvida det är lätt att tillämpa lagen på aktörer som utövar påverkanskommunikation. I lagförslaget bör man närmare bedöma hur lätt lagen kan verkställas och vilka osäkerhetsfaktorer som är förknippade med verkställigheten. Närmare exempel på sådan påverkanskommunikation som hör till tillämpningsområdet för den föreslagna lagen skulle underlätta förståelsen.

Av lagförslaget framgår inte tillräckligt tydligt vilken betydelse de föreslagna avgränsningarna av tillämpningsområdet har för registrets karaktär och målsättning. Vid beredningen av öppenhetsregistret har tre olika tillämpningsalternativ diskuterats. I inget av alternativen omfattas region- och kommunnivån av tillämpningsområdet. I kommunerna fattas till exempel beslut som är av betydelse med tanke på planering av områdesanvändningen och byggande. I lagförslaget har man identifierat ett behov av att i samband med uppföljningen och verkställandet av registret utreda möjligheterna att utvidga registret till att omfatta region- och kommunnivån. Av lagförslaget framgår emellertid inte vilka konsekvenser den föreslagna avgränsningen har.

Osäkerhetsfaktorer och eventuella oönskade konsekvenser bör beaktas i högre grad i konsekvensbedömningen. I lagförslaget har man inte i tillräcklig utsträckning bedömt risken att påverkanskommunikation utövas på ett sådant sätt att registreringsskyldigheten kringgås och målen för regleringen därmed inte uppnås. I lagförslaget lyfter man fram behov av fortsatt utveckling och efterhandsutvärdering av lagen. Rådet för bedömning av lagstiftningen anser det vara viktigt att man genom efterhandsutvärdering får veta hur regleringen de facto påverkar aktörer som utövar påverkanskommunikation och praxis för kommunikationen.

Lagförslagets konsekvenser för ökad offentlighet och bättre tillgång till information, medborgarnas ställning, det civila samhället och dess möjligheter att delta och påverka bör preciseras ytterligare.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att det är god praxis att remissvaren kommenteras ingående i utkastet till proposition. I propositionsutkastet har man utifrån remissvaren till behövliga delar preciserat vilka konsekvenser propositionen inte har. Detta gör det lättare att få en uppfattning om konsekvenserna.

Rådet för bedömning av lagstiftningen har gett sitt utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om öppenhetsregistret (projektnummer OM033:00/2019).

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att utkastet till regeringens proposition i huvudsak motsvarar anvisningarna om konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att propositionsutkastet kompletteras i enlighet med rådets utlåtande innan propositionen lämnas till riksdagen.

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Annika Collin, specialsakkunnig, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 046 923 1001

Rådet för bedömning av lagstiftningen är ett självständigt och oberoende organ som ger utlåtanden om utkast till regeringspropositioner och konsekvensbedömningarna i dem.