Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Rådet för bedömning av lagstiftningen: Om syftet för lagändringen saknas är det svårt att bedöma konsekvenserna

Statsrådets kommunikationsavdelning
21.9.2021 12.21 | Publicerad på svenska 8.10.2021 kl. 16.15
Nyhet

Vid bedömning av propositionsutkast stöder sig rådet för bedömning av lagstiftningen på anvisningarna för utarbetande av regeringspropositioner och anvisningen för konsekvensbedömning vid lagberedning och förutsätter att anvisningarna följs.

I propositionsutkastet föreslås det att lagen om yrkesutbildning ändras. Enligt förslaget ändras lagen så att Utbildningsstyrelsen ges behörighet att i examensgrunderna bestämma om till vilka delar avvikelse från de examensgrunder som används i Finland kan göras i uppdragsutbildning eller examensutbildning som ordnas utanför Europa. 

I lagförslaget saknas den del som beskriver lagens syfte. När lagens syfte inte beskrivs blir det oklart varför regleringen införs och vad man vill påverka genom propositionen.  Avsaknaden av syftet försvårar konsekvensbedömningen. 

Rådet anser att nuläget, grunderna för de föreslagna ändringarna och deras konsekvenser inte anges tillräckligt klart och exakt i utkastet till proposition. Lagförslaget bör också innehålla noggrannare bedömningar av konsekvenserna för olika anordnare av yrkesutbildning, beställare och studerande. 

Rådet har yttrat sig om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning.

Utkastet till regeringens proposition är bristfälligt med tanke på kraven i anvisningarna om konsekvensbedömning av lagförslag. Utkastet till proposition bör korrigeras i överensstämmelse med rådets utlåtande innan regeringens proposition lämnas till riksdagen.

Närmare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Annika Collin, specialsakkunnig, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 046923 1001