Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Rapport: Lika tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster förutsätter öppen prioritering

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 24.8.2022 8.34
Pressmeddelande 494/2022

Hälso- och sjukvårdstjänsterna behöver öppna principer på nationell nivå som stöd för prioritering. I en rapport som publicerades av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet den 24 augusti presenteras de steg genom vilka prioriteringen bör utvecklas i Finland.

För varje år som går satsas mer resurser på hälso- och sjukvården. Trots detta är det nödvändigt att prioritera tjänster och begränsade resurser i vardagen inom hälso- och sjukvården, såväl nationellt som i enskilda vårdbeslut. Med prioritering avses i detta sammanhang all verksamhet på olika nivåer inom hälso- och sjukvården som syftar till att allokera resurser inom hälso- och sjukvården. Medborgare och även andra intressenter har dock för närvarande en mycket begränsad uppfattning om vilka principer som används för att prioritera hälso- och sjukvårdstjänsterna.

Enligt projektrapporten önskas nationellt enhetliga principer som stöd för prioriteringen inom systemet för hälso- och sjukvårdstjänster. För att prioriteringen ska vara godtagbar måste medborgarna och de yrkesverksamma känna till de praktiska realiteterna inom hälso- och sjukvården, till exempel faktiska kostnader, hur begränsade resurserna är eller till exempel hur jämlikhet genomförs. På grundval av den enkät som genomfördes inom projektet är kunskaperna om dessa realiteter svaga.

Nationella principer behövs och intressenter bör inkluderas

Prioriteringsdebatten måste göras kontinuerlig, öppen och transparent. Det är nödvändigt att engagera olika intressenter, till exempel medborgare, beslutsfattare och yrkesverksamma i debatten. På så sätt kan man förstå och acceptera prioriteringen, och lyckas med att skapa principer. Det räcker inte med att endast hälso- och sjukvårdspersonalen för en diskussion.

”Principer måste först fastställas nationellt och utifrån dem måste mekanismer och kriterier skapas för att omsätta principerna i praktiken”, säger Paulus Torkki, biträdande professor i produktionsekonomi inom hälso- och sjukvård vid Helsingfors universitet.

Det krävs också nationella strukturer och processer för att prioriteringsdebatten, utarbetandet av principerna och genomförandet av prioriteringen ska bli kontinuerliga.

Det krävs ett mer övergripande tillvägagångssätt för att utveckla prioriteringen. Forskningsrön och internationella exempel på genomförande av prioritering ger inte nödvändigtvis en färdig lösningsmodell för att utveckla prioriteringen, men det finns tillämpliga exempel och praxis. De bästa resultaten ger breda och systematiska genomföranden som omfattar hela systemet.

Vid genomförandet av prioriteringen behövs också utveckling av lagstiftning och annan normstyrning, eftersom den nuvarande normstyrningen är splittrad och förvirrande och inte heller i övrigt i tillräcklig utsträckning svarar mot hälso- och sjukvårdens behov av prioritering. Individens rättigheter betonas i tolkningen av grundlagen. Grundlagen lämnar dock utrymme för att utveckla den rättsliga styrningen av prioriteringen, även i en riktning som med större klarhet tar hänsyn till befolkningens hälsa och samhällets ekonomiska resurser.

Rätt fråga är hur vi ska prioritera

”Varje dag fattas beslut om prioritering på olika nivåer och på olika håll i Finland. Det är inte möjligt att producera tjänster på lika villkor utan enhetliga principer. Vi ska inte fråga om vi ska prioritera, utan hur vi ska prioritera”, sammanfattar Torkki.

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhets (VN TEAS) projekt om prioritering av serviceutbudet inom hälso- och sjukvården inleddes i april 2021. Projektet genomfördes av Helsingfors universitet, Nordic Healthcare Group och Etuma. Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet ingick i projektets styrgrupp.

Mer information ges av Paulus Torkki, biträdande professor, Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, tfn 050 338 5500, [email protected]; Tuomas Ojanen, professor, Helsingfors universitet, juridiska fakulteten, tfn 050 448 2656 [email protected]; Riikka-Leena Leskelä, forskningsdirektör, Nordic Healthcare Group, tfn 050 410 0737, [email protected]; Pasi Tapanainen, verkställande direktör, Etuma, tfn 050 566 8605, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. Mer information: https://tietokayttoon.fi/sv.